Фабрика

Начална цена: 366607.36 лв. Покажи в EUR

1369 кв.м., КРУМОВГРАД
ул.”Раковска” №7

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 04.06.2018 до 04.07.2018
Обявяване на: 05.07.2018 11:00
Публикувана на: 29.05.2018 14:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39970.501.161 по кадастрална карта на гр. Крумовград, целият с площ 1946,345 /хиляда деветстотин четиридесет и шест цяло триста четиридесет и пет хилядни/ кв.м. по Нот.акт, а по Кадастрална карта с площ от 1938 кв.м.,с адрес на поземления имот: гр. Крумовград, „Раковска” № 7; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начина на трайно ползване: За шивашката промишленост; Стар идентификатор: 161, квартал: 16, парцел: І; Съседи: 39970.501.1201, 39970.501.1191, 39970.501.160, 39970.501.1187, ведно с построените в поземления имот сгради, както следва: І. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ, с обща застроена площ от 1368,80 /хиляда триста шестдесет и осем цяло и осемдесет стотни/ кв.м. състояща се от: 1. АДМИНИСТРАТИВНО - БИТОВ КОРПУС с идентификатор № 39970.501.161.1 със застроена площ по нот.акт 336.70 /триста тридесет и шест цяло и седемдесет стотни/ кв.м.,а по кадастрална карта 336.00 кв.м.; 2. ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ с идентификатор № 39970.501.161.2 със застроена площ от 828.00 /осемстотин двадесет и осем/ кв.м. а по кадастрална карта 834 кв.м.; 3. КОТЕЛНО с идентификатор № 39970.501.161.3 със застроена площ по нот.акт 146.50 /сто четиридесет и шест цяло и петдесет стотни/ кв.м.,а по кадастрална карта 150 кв.м.; 4. ГАРАЖ с идентификатор № 39970.501.161.4 със застроена площ по нот.акт 57.60 /петдесет и седем цяло и шестдесет стотни/ кв.м.,а по кадастрална карта 60 кв.м.; Всички изградени самостоятелно обособени и функционално свързани помежду си, при граници на целия имот: изток – улица „Раковска”; запад – улица „Александър Стамболийски”; север – Общинска детска ясла; юг – улица „Трети март”. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 366 607,36 /ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН И СЕДЕМ ЛВ. И ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ НОВАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ, ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС САМО ВЪРХУ СТОЙНОСТТА НА ПИ. Пазарна стойност на ПИ със сградите 100% - 450 020,00лв. В т.ч. стойност на ПИ – 41 196.00лв. Начална цена за продажба на ПИ със сградите 80% - 360 016,00лв. ДДС върху стойността на 80% от ПИ – 6 591,36лв. Начална цена за наддаването при І ПП – 366 607,36лв.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3633
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221