Хотел

Начална цена: 464011.20 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Брош
Хотел Язовир Кърджали

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Гергана Веселинова Божкова
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 10:30
Публикувана на: 04.06.2018 14:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000282 /двеста осемдесет и две/, находящ се в местността „ИНАН ТАРЛА” в землището на с. Брош с ЕКАТТЕ 06567 /шест хиляди петстотин шестдесет и седем/, общ. Кърджали, обл. Кърджали, с площ 1000 /хиляда/ кв.м., с начин на трайно ползване - жилищна територия, образуван от поземлен имот № 000170 /сто и седемдесет/ и поземлен имот № 000171 /сто и седемдесет и едно/ по картата на землището на селото, при граници на целия имот: поземлен имот № 000015 /петнадесет/ - Вилна зона на Община Кърджали, поземлен имот № 000172 /сто седемдесет и две/ - жилищна територия на „МИ -1” ООД, и поземлен имот № 000169 /сто шестдесет и девет/ - жилищна територия на Димка Маврева Колева, ведно с построената в него МАСИВНА ТРИЕТАЖНА СГРАДА СЪС СУТЕРЕН И МАНСАРДЕН ЕТАЖ с разгъната застроена площ 983,50 /деветстотин осемдесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.м., състояща се от ПОЛУПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, включващ: „ГАРАЖ № 1 /едно/ И ХАНГАР ЗА ЛОДКА В ОБЩО ПРОСТРАНСТВО, И СКЛАД” със застроена площ 47,25 /четиридесет и седем цяло двадесет и пет стотни/ кв.м., при граници: североизток - външно стълбище, югозапад - гараж № 2 и югоизток - коридор и складове № 4 и № 5; ГАРАЖ № 2 /две/ И СКЛАД” със застроена площ 20,01 /двадесет цяло и една стотни/ кв.м., при граници: североизток - гараж № 1, югозапад - гараж № 3 и югоизток - гараж №1; „ГАРАЖ № 3 /три/ И СКЛАД” със застроена площ 20,04 /двадесет цяло и четири стотни/ кв.м. при граници: североизток - гараж № 2, югозапад - гараж № 4 и югоизток - гараж № 4; „ГАРАЖ № 4 /четири/ И ХАНГАР ЗА ЛОДКА В ОБЩО ПРОСТРАНСТВО, И СКЛАД” със застроена площ 37,90 /тридесет и седем цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при граници: североизток - гараж № 3, югозапад - гараж №5 и югоизток - складове № 4 и № 5; ГАРАЖ № 5 /пет/ И ХАНГАР ЗА ЛОДКА В ОБЩО ПРОСТРАНСТВО”, със застроена площ 36,37 /тридесет и шест цяло тридесет и седем стотни/ кв.м., при граници: североизток - гараж № 4, северозапад - двор,горе - тераса; СКЛАД № 1 /ЕДНО/ с полезна площ 7,92 /седем цяло деветдесет и две стотни/ кв.м., при граници: северозапад - склад № 2 и коридор, североизток -вътрешно стълбище, горе - ап. № 1; СКЛАД № 2 /две/ с полезна площ 4,29 /четири цяло двадесет и девет /кв.м., при граници: югоизток - склад № 2 и склад № 3, североизток - коридор, горе - ап. № 1; СКЛАД № 3 /три/ с полезна площ 5,35 /пет цяло тридесет и пет стотни/ кв.м., при граници: югоизток - склад №2, северозапад - гараж № 4, североизток - коридор; СКЛАД № 4 /четири/ с полезна площ 6,03 /шест цяло и три стотни/ кв.м., при граници: североизток - склад № 5, югоизток - коридор, северозапад - гараж № 1; СКЛАД № 5 /пет/ с полезна площ 6,64 /шест цяло шестдесет и четири стотни/ кв.м., при граници: югоизток - коридор, североизток - гараж № 1, югозапад - склад № 4; СКЛАД № 6 /шест/ с полезна площ 9,07 /девет цяло и седем стотни/кв.м., при граници: югоизток - двор, северозапад - коридор; ПЪРВИ /ПАРТЕРЕН/ ЕТАЖ включващ: АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/ със застроена площ 95 /деветдесет и пет/ кв.м.,при граници: североизток - вътрешно стълбище и ателие № 1, горе - ап. № 3, долу - склад № 1, склад № 2, склад № 3,гараж № 4, гараж №5; АТЕЛИЕ № 1 /едно/ със застроена площ 38,10 /тридесет и осем цяло и десет стотни/ кв.м., при граници:югозапад - апартамент, югоизток - портиерна, долу - гараж № 1 и гараж №2, ВТОРИ ЕТАЖ включващ: АПАРТАМЕНТ № 2 /две/ със застроена площ 69,30 /шестдесет и девет цяло и тридесет стотни/ кв.м., при граници: югозапад - ап. № 3, югоизток - асансьор и главно ел. табло, горе - ап. № 4; АПАРТАМЕНТ № 3 /три/ със застроена площ 60,90 /шестдесет цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при граници: югозапад - ателие, северозапад - ап. № 2, горе - ап. № 5; АТЕЛИЕ № 2 /две/ със застроена площ 38,90 /тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при граници: югозапад - външен зид, северозапад - ап. № 3, североизток - коридор; ТРЕТИ ЕТАЖ включващ: АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ със застроена площ 70,80 /седемдесет цяло и осемдесет стотни/ кв.м., при граници: югозапад - ап. № 5, югоизток - коридор и вътрешно стълбище, горе - склад и сушилня; АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/ със застроена площ 71,40 /седемдесет и едно цяло и четиридесет стотни/ кв.м., при граници: североизток - ап.№ 4, югоизток - ателие и вътрешно стълбище, горе - покрив, сушилня и ателие; АТЕЛИЕ № 3 /три/ със застроена площ 38,90 /тридесет и осем цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при граници: северозапад - апартамент № 5, североизток - вътрешно стълбище, горе - ателие; СКЛАД № 7 /седем/ с полезна площ 5,38 /пет цяло тридесети осем стотни/ кв.м., при граници: северозапад ап. № 4, асансьор, югозапад - вътрешно стълбище, горе - склад № 8; МАНСАРДЕН ЕТАЖ включващ: СКЛАД № 8 /осем/ с полезна площ 7,90 /седем цяло и деветдесет стотни/ кв.м., при граници: северозапад - склад, сушилня и асансьор, югозапад - вътрешно стълбище, долу - склад № 7, горе - покрив; СУШИЛНЯ СЪС СКЛАД с полезна площ 39,46 /тридесет и девет цяло четиридесет и шест стотни/ кв.м., при граници: югоизток - склад № 8, асансьор и коридор, югозапад - ателие и тераса, горе - покрив; АТЕЛИЕ № 4 /четири/ със застроена площ 71,60 /седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни/ кв.м., при граници: северозапад- сушилня, североизток - вътрешно стълбище, горе - покрив, както и съответните проценти идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото за всеки обект поотделно, както и „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН РЕСТОРАНТ, ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР И ОТКРИТ БАСЕЙН”, включваща: А/ ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА на два етажа, със застроена площ 124.00 /сто двадесет и четири/ кв.м.,и разгъната застроена площ 210.00 /двеста и десет/ кв.м., с предназначение за СПА ПРОЦЕДУРИ в призема и съблекални към басейна; второ ниво - за специализиран ресторант по технологичен ресторант; Б/ ВОДНИ ПЛОЩИ - БАСЕЙНИ: 1Б - БАСЕЙН ЗА ВЪЗСРАТНИ - с площ 125 /сто двадесет и пет/ метра, с дълбочина 1,10 м до 1,60 м. с подземни технически помещения за филтри и припомване, в средната част на басейна - зони за джакузи и скални образования по оградата на север; 2Б - БАСЕЙН ЗА ДЕЦА - с площ 33 /тридесет и три/ метра, с дълбочина до 0.60 м. и 3Б - ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ БАСЕЙНА - с площ 43.50 /четиридесет и три цяло и петдесет стотни/ кв.м., съдържаща комп.резервоар за детски басейн, филтърно помещение с помпи за препомпване и отводняване на филтърни помещения, шахта за потопяема помпа, помещение за химически реагенти.

ЧСИ

Име: Гергана Веселинова Божкова
Служебен номер: 902
Телефон: 0361 2 21 03
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.Кърджали, ул. Отец Паисий №12, бл.3, вх.Б, етаж партер
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.kantora902.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Веселинова Божкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3633
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221