Склад

Начална цена: 9360.00 лв. Покажи в EUR

36 кв.м., СОФИЯ
ж.к. Хиподрума, бл. 139-А към вх. В, 1/3 ид.ч. от СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ № 4

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 12.07.2018 09:00
Публикувана на: 06.06.2018 18:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 11.06.2018 г. до 11.07.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на длъжниците Атанас Стергиос Таскудис и Павлина Богомилова Таскуди, а именно: 1/3 /една трета/ идеална част от СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ №4 /четири/, към вход „В“ на жилищната сграда на блок 139 – А /сто тридесет и девет буква „А“/, в жилищен комплекс „Хиподрума“ в град София, цялото с площ от 36.00 /тридесет и шест/ кв.м, без съседи по документ за собственост, ведно с 0.510 % /нула цяло петстотин и десет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на вход „В“ на сградата и правото на строеж върху мястото С протокол за опис и оценка от 17.11.2016г. се констатира, че складовото помещение №4 се ползва като търговско помещение – магазин. Към момента административният район, в който се намира имотът, е кадастриран, но в построената сграда с идентификатор 68134.204.222.2 няма нанесени схеми на самостоятелни обекти съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София. Съгласно чл. 6, ал. 3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 ЗКИР и към него се прилага скица - копие от кадастралната карта. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 9360.00 лв. (девет хиляди триста и шестдесет лева). Същата представлява 90% от началната цена по предходната публична продан. Тежести за имота: Възбрана върху 1/3 ид. част собственост на Атанас Таскудис и Павлина Таскуди по настоящото изпълнително дело в полза на взискателя Банка ДСК АД, вписана в СВ – София, том №14, акт.№216, дв.вх.№52633/09.09.2015г. за сума в размер на 179 565.98 лв.; Възбрана, вписана в СВ – гр. София, акт № 282, том 16, дв.вх.рег. № 58341/11.09.2017 г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Светослав Цветанов Димитров, тел.: 0888983484 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20127900401143 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 12.07.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3664
  • Продажба на МПС: 112
  • Продажба на имущество: 227