Къща

Начална цена: 13287.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., ДРЯНОВО
ул. "Никола Мушанов" №32

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 10:50
Публикувана на: 07.06.2018 10:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.472 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и две/, находящ се в град Дряново, община Дряново, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, с адрес на поземления имот: град Дряново, п.к. 5370 /пет хиляди триста и седемдесет/, ул. „Никола Мушанов” № 32 /тридесет и две/, с площ: 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 472 /четиристотин седемдесет и две/, в квартал: 64 /шестдесет и четири/, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 23947.501.9643 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка девет хиляди шестстотин четиридесет и три/, имот с идентификатор 23947.501.473 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и три/, имот с идентификатор 23947.501.474 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и четири/, имот с идентификатор 23947.501.9561 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка триста девет хиляди петстотин шестдесет и едно/ и имот с идентификатор 23947.501.2141 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка две хиляди сто четиридесет и едно/, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 23947.501.472.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и две точка едно/, със застроена площ: 65,00 /шестдесет и пет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 23947.501.472.2 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и две точка две/, със застроена площ: 44,00 /четиридесет и четири/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, ЗАЕДНО със СГРАДА с идентификатор 23947.501.472.3 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка четиристотин седемдесет и две точка три/, със застроена площ: 12,00 /дванадесет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 472 /четиристотин седемдесет и две/, от кв. 64 /шестдесет и четири/, по плана на град Дряново, с площ от 305.08 /триста и пет цяло и осем стотни/ квадратни метра, при граници: от две страни улици, ПИ 473 /четиристотин седемдесет и три/ и ПИ 474 /четиристотин седемдесет и четири/, ЗАЕДНО с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 64.63 /шестдесет и четири цяло и шестдесет и три стотни/ кв.м., ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 43,67 /четиридесет и три цяло и шестдесет и седем/ кв.м. и ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА с площ от 12,79 /дванадесет цяло и седемдесет и девет/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 13 287,00 (тринадесет хиляди двеста осемдесет и седем) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3871
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197