Къща

Начална цена: 3600.00 лв. Покажи в EUR

29 кв.м., ДРЯНОВО
ул. "Васил Левски" №13

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 10:40
Публикувана на: 07.06.2018 10:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес гр. Дряново, ул. „Васил Левски” № 13 /тринадесет/, начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., при граници: имот с идентификатор 23947.501.962, имот с идентификатор 23947.501.964, имот с идентификатор 23947.501.954, имот с идентификатор 23947.501.9700, заедно със СГРАДА с идентификатор 23947.501.963.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три точка едно/, предназначение ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА на два етажа с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м., сградата попада в поземлен имот с идентификатор 23947.501.963 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка деветстотин шестдесет и три/. По акт за собственост, същият е описан като: Поземлен имот № 963 /деветстотин шестдесет и трети/, находящ се в гр. Дряново, ул. ”Васил Левски” № 13, в квартал 98 /деветдесет и осми/ по подробния устройствен план на град Дряново, с площ от 234, 10 /двеста тридесет и четири цяло и десет стотни/ квадратни метра, попадащ в Урегулиран поземлен имот І /едно римско/, квартал 98 /деветдесет и осми/, с неуредени придаваеми части по регулация, заедно с построената в имота Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 29,55 /двадесет и девет цяло и петдесет и пет стотни/ квадратни метра, при граници на имота: улица на Община Дряново, поземлен имот №962 /деветстотин шестдесет и две/ за индивидуално застрояване на Радка Илиева Косева, поземлен имот №954 /деветстотин петдесет и четири/ за индивидуално застрояване на наследници на Христо Новаков, поземлен имот №964 /деветстотин шестдесет и четири/ за индивидуално застрояване на Христо Павлович Пономарев. НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 600 (три хиляди и шестстотин) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3869
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197