Други

Начална цена: 105300.00 лв. Покажи в EUR

633 кв.м., ДРЯНОВО
ул. "Шипка"

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 11:20
Публикувана на: 07.06.2018 11:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА /АВТОСЕРВИЗ/ с идентификатор 23947.501.1175.1 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет точка едно/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес на сградата гр. Дряново, ул. „Шипка”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1175 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет/ със застроена площ 284 /двеста осемдесет и четири/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/ с предназначение: СГРАДА НА ТРАНСПОРТА, заедно със: СГРАДА /ГАРАЖ/ с идентификатор 23947.501.1175.2 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет точка две/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-108/18.12.2008г. на Изп. директор на АГКК с адрес на сградата гр. Дряново, ул. „Шипка”, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1175 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет/ със застроена площ 349 /триста четиридесет и девет/ квадратни метра, брой етажи: 1 /един/ с предназначение: СГРАДА НА ТРАНСПОРТА, заедно с отстъпеното право на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.1175 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и пет/, град Дряново, община Дряново, област Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-108/18.12.2008г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Дряново, п.к. 5370, улица „Шипка” № 209 / двеста и девет/ с площ 16 828 /шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем/ квадратни метра, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЗА ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ, при съседи на поземления имот: имот с идентификатор 23947.501.1174 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и четири/, имот с идентификатор 23947.501.1186 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто осемдесет и шест/, имот с идентификатор 23947.501.37 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка тридесет и седем/, имот с идентификатор 23947.501.9547 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка девет хиляди петстотин четиридесет и седем/, имот с идентификатор 23947.501.1173 /двадесет и три хиляди деветстотин четиридесет и седем точка петстотин и едно точка хиляда сто седемдесет и три/. НАЧАЛНА ЦЕНА: 105 300 (сто и пет хиляди и триста) лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3869
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197