Магазин

Начална цена: 21600.00 лв. Покажи в EUR

14 кв.м., СОФИЯ
ж.к. Люлин 4, бул."Джавахарлал Неру", "Силвър център" ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ 21

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 11.06.2018 до 11.07.2018
Обявяване на: 12.07.2018 09:00
Публикувана на: 07.06.2018 12:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 11.06.2018 г. до 11.07.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на ЖИВКА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА, а именно: ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 21 (двадесет и едно), находящ се в базар – Търговско – административен център - „Силвър център“, бул. „Джавахарлал Неру“, ж.к. „Люлин 4“, гр. София, разположен на кота 0.93 (нула цяло и деветдесет и три стотни) м, целият с площ от 14,48 (четиринадесет цяло и четиридесет и осем стотни) кв. м, състоящ се от: търговска площ и санитарен възел, при съседи: изток – ТОБ № 24, запад – коридор, север – ТОБ № 20 и ТОБ № 26, юг – ТОБ № 22, заедно с 0,16 (нула цяло и шестнадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху Урегулирания поземлен имот № І-749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756 (първи за имоти планоснимачни номера седемстотин четиридесет и девет, седемстотин и петдесет, седемстотин петдесет и едно, седемстотин петдесет и две, седемстотин петдесет и три, седемстотин петдесет и четири, седемстотин петдесет и пет, седемстотин петдесет и шест) от кв. 12 (дванадесет) по плана на гр. София, местност „Люлин – Център“, върху който е построена сградата, целият с площ от 6 905 (шест хиляди деветстотин и пет) кв. м, при съседи: изток – улица и УПИ VІІІ-746, запад – ул. „Фортов път“, север – улица, юг – бул. „Джавахарлал Неру“, и заедно с 11/6905 (единадесет върху шест хиляди деветстотин и пет) идеални части от Урегулирания поземлен имот, описан по-горе Към момента административният район, в който се намира имотът, е кадастриран, но в построената сграда с идентификатор 68134.4360.101.1 няма нанесени схеми на самостоятелни обекти съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София. Съгласно чл. 6, ал. 3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 ЗКИР и към него се прилага скица - копие от кадастралната карта. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 21600.00 лв. (двадесет и едно хиляди и шестстотин лева). Същата представлява 90% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, наложена от ЧСИ Митев, акт № 116, том VІІІ, вх.рег.№19970/01.06.2010 г. за сумата от 94201,40 лв. главница Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен ЧСИ Ренета Милчева, тел.: 0884 719 782. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20177900401507 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 12.07.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3664
  • Продажба на МПС: 113
  • Продажба на имущество: 227