Земеделска земя

Начална цена: 6400.00 лв. Покажи в EUR

4000 кв.м., КОСТИНБРОД
гр.Костинброд, област Софийска, местност "Белица"

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 10.07.2018 09:00
Публикувана на: 07.06.2018 13:48

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.652.7, находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „БЕЛИЦА”, с площ: 4000 /четири хиляди/ кв. метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 652007 (шестстотин петдесет и две хиляди и седми), при съседи на целия имот по скица: поземлен имот с идентификатор 38978.652.8 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин петдесет и две, точка, осми), поземлен имот с идентификатор 38978.652.63 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шестдесет и трети), поземлен имот с идентификатор 38978.652.6 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шести) и поземлен имот с идентификатор 38978.652.64 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шестдесет и четвърти). Имотът е собственост на длъжника СТЕФАН БОРИСОВ СТЕФАНОВ и на съсобственика, дал съгласие по чл.500, ал.2 ГПК – Антоанета Борисова Асенова. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания недвижим имот, от която да започне наддаването, е 6400 лв. /шест хиляди и четиристотин лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: vnedyalko[email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221