Земеделска земя

Начална цена: 800.00 лв. Покажи в EUR

2952 кв.м., КОСТИНБРОД
гр.Костинброд, област Софийска, местност "Под село"

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 10.07.2018 09:00
Публикувана на: 07.06.2018 13:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/6 (една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38978.625.22 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и втори), находящ се в гр. Костинброд, община Костинброд, област София, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „ПОД СЕЛО“, целият с площ от 2952 (две хиляди деветстотин петдесет и два дка) кв. метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 625002 (шестстотин двадесет и пет хиляди и двадесет и втори), при съседи на целия имот по скица: поземлен имот с идентификатор 38978.652.6 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин петдесет и две, точка, шести), поземлен имот с идентификатор 38978.625.23 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и трети), поземлен имот с идентификатор 38978.625.30 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, тридесети), поземлен имот с идентификатор 38978.625.29 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и девети), поземлен имот с идентификатор 38978.625.28 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и осми), поземлен имот с идентификатор 38978.625.25 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и пети), поземлен имот с идентификатор 38978.625.18 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, осемнадесети), поземлен имот с идентификатор 38978.625.21 (тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и осем, точка, шестстотин двадесет и пет, точка, двадесет и първи), а съгласно документ за собственост: Поземлен имот с начин на трайно ползване НИВА, находящ се в землището на гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд, област София, местност „ПОД СЕЛО“, целият с площ от 2952 (две хиляди деветстотин петдесет и два дка) кв.м., категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляващ имот №6250022 (шестстотин двадесет и пет хиляди и двадесет и втори). Имотът е идентичен с имот №025022 в землището на с. Шияковци, ЕКАТТЕ 99145, видно от скица №К00066/25.03.2010г. на ОСЗ Костинброд при граници и съседи: имот №625021-нива на Тодор Симеонов Тодоров и др., имот №625018-нива на наследниците на Боян Йотов Златков, имот №625025 – нива на Виолета Александрова Маткова, имот №625028 – нива на наследниците на Боян Йотов Златков, имот №625029- нива на наследниците на Милуш Кръстанов Колев, имот №625030-нива на Маргарита Ангелова Златанова и др., имот №625023-нива на Свилка Найденова Колева и др. и имот №625006 – полски път на Община Костинброд. Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20 KV на 10 м. От двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221