Фабрика

Начална цена: 1300860.00 лв. Покажи в EUR

49000 кв.м., СЛИВНИЦА
гр.Сливница, община Сливница, област Софийска

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 10.06.2018 до 10.07.2018
Обявяване на: 11.07.2018 09:00
Публикувана на: 07.06.2018 14:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Урегулиран поземлен имот – I „Хладилна мебел”, целият с площ 49 (четиридесет и девет) дка., съгласно скица №16/23.01.2004г. на общинска администрация, в кв.91 (деветдесет и едно) по действащия план на гр. Сливница, находящ се в гр. Сливница, област София, съгласно акт за държавна собственост №863/04.01.1996г. на кмета на Община Сливница и заповед №Д-26/04.02.2004г. на Областния управител на Софийска област, при съседи: улица с ок. ок. 285-286-287-341, улица с ок. ок. 286а-286б, улица с ок. ок. 287а-287б, улица с ок. ок. 465-452-450-451, заедно с построените върху него сгради, както следва: 1. Главен корпус с пет броя ел. Подстанции с обща застроена площ 12 113.60 (дванадесет хиляди сто и тринадесет цяло и шестдесет) кв.м. на един етаж; 2. Спомагателен корпус с пречиствателна станция, главна ел.подстанция и ацетиленова станция с обща застроена площ от 955 (деветстотин петдесет и пет) кв.м.; 3. Парокотелна централа със застроена площ от 353 (триста петдесет и три) кв.м.; 4. Склад за дървен материал и стиропор със застроена площ от 1099.30 (хиляди деветдесет и девет цяло и тридесет) кв.м.; 5. Битова сграда със столова със застроена площ от 1 112.40 (хиляда сто и дванадесет цяло и четиридесет) кв.м.; 6. Административна сграда със застроена площ от 280 (двеста и осемдесет) кв.м.; 7. Пропуск със застроена площ от 15.50 (петнадесет цяло и петдесет) кв.м.; 8. Канцелария на началник складове със застроена площ от 54.60 (петдесет и четири цяло и шестдесет) кв.м. ( разрушена); 9. Склад №1 и №2 с обща застроена площ от 1 027.30 (хиляда двадесет и седем цяло и четиридесет) кв.м.; 10. Склад №3 със застроена площ от 440 (четиристотин и четиридесет) кв.м.; 11. Склад кооперирани доставки със застроена площ от 504 (петстотин и четири) кв.м.; 12. Склад №4 и №5 с обща площ от 722.90 (седемстотин двадесет и две цяло и деветдесет) кв.м.; 13. Навес за дървен материал със застроена площ от 690 (шестстотин и деветдесет) кв.м. ( разрушен ); 14. Преходна кула със застроена площ от 13 (тринадесет) кв.м.; 15. Будка за пазач със застроена площ от 4 (четири) кв.м.; 16. Склад метали със застроена площ от 250 (двеста и петдесет) кв.м. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 1 300 860 лв. /един милион триста хиляди осемстотин и шестдесет лева/. Съгласно чл.487, ал.1 ГПК, към момента на възбраната по делото върху имота са установени: възбраната по делото в полза на взискателя, вписана на дата 09.10.2014г., вх.рег.№1681, акт том I, акт номер 100/2014г.; възбрана в полза на друг кредитор, вписана на дата 25.09.2013г., вх.рег.№1533, дв.вх.рег.№1519 от 25.09.2013г., акт том 1, акт номер 114/2013г. и възбрана в полза на друг кредитор, вписана на дата 25.03.2010г., вх.рег.№311, дв.вх.рег.№309 от 25.03.2010г., акт том 1, акт номер 29/2010г. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр. Сливница, община Сливница, област Софийска, след предварително обаждане на тел: 0895 33 12 17.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://www.vasilnedyalkov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221