Други

Начална цена: 15602028.30 лв. Покажи в EUR

19898 кв.м., СОФИЯ
бул. Шипченски проход № 2

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 09:00
Публикувана на: 11.06.2018 11:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20168440401687 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протоколи от 16.10.2017г. и 14.02.2018г., собственост на УНИВЕРСИАДА ЕАД, а именно: НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. София, бул. “Шипченски проход” № 2 - Зала Универсиада, представляващ масивна сграда със застроена площ от 4130 кв.м. /четири хиляди сто и тридесет квадратни метра/, състояща се от 3 зали, 10 кабинета, 1 радиокабина, 1 осветителна кабина, 3 коментаторски кабини и 4 стаи - съблекални, както и машини и оборудване по опис, при граници на имота: север - имот пл.№ 85, изток – бул. „Шипченски проход”, югоизток – ул. ”Ал. Жендов”, зелена площ и паркинг и й останалата реална част от имот пл.№ 1. Застроената площ на сградата към момента на проектиране и съответна изграждането й е била 4130кв.м. Впоследствие е изпълнено допълнително пристрояване на тренировъчната зала (фитнес център) на два етажа, находяща се в югозападния ъгъл на сградата. Застроената площ на тази сграда е включена при заснемането за изготвяне на кадастралната карта, при което към настоящия момент по кадастрална карта застроената площ на сградата е 4 317 кв.м. СЕВЕРОИЗТОЧНАТА РЕАЛНА ЧАСТ с площ от 19 898 /деветнадесет хиляди осемстотин деветдесет и осем/ кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.№ 1 /едно/, кад. Лист № 433 /четириститин тридесет и три/ и № 456 /четиристотин петдесет и шест/ в квартал 111 /сто и единадесет/, местността “Гео Милев - 2-ра част” по плана на гр. София, за която е отреден проектопланоснимачен №87 /осемдесет и седми/, съгласно удостоверение на СО “Софийски кадастър” изх.№70-00-3101/14.07.2005 г. и скица- проект за изменение на плана от м.юли 2005 г., при граници на продаваемия имот: север - имот пл.№ 85, изток – бул. „Шипченски проход”, югоизток – ул. ”Ал. Жендов”, зелена площ и паркинг и й останалата реална част от имот пл.№ 1. Сграда с идентификатор 68134.704.547.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.704.547, гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на сградата: гр. София, бул.“Шипченски проход“, със застроена площ 303кв.м., брой етажи: 1, с предназначение- друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, при съседи: от две страни поземлен имот с идентификатор 68134.704.547, сграда с идентификатор 68134.704.547.4 и поземлен имот с идентификатор 68134.704.548., Сграда с идентификатор 68134.704.547.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.704.547, в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на сградата: гр. София, бул.“Шипченски проход“, със застроена площ 166 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение- хангар, депо, гараж, при съседи: от две страни поземлен имот с идентификатор 68134.704.547, сграда с идентификатор 68134.704.547.2 и поземлен имот с идентификатор 68134.704.548. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договор за наем, том 8, 13/2016, нот. Дело 24096/07.06.2016г. дв. вх. рег. № 32876/07.06.2016г., Договор за наем, том 8, 4/2016г., нот. Дело 24009/07.06.2016г., дв. вх. рег. № 32741/07.06.2016г., Договор за наем, том 8, 4/2016г., нот. дело 24009/07.06.2016, дв. вх. рег. № 32741/07.06.2016г., Възбрана, том 10, 196/2016г., дв. вх. № 35278 от 16.06.2016 г., наложена от ЧСИ Стоян Якимов по изпълнително дело 20168440401687, Възбрана, том 14, 291/2016г., дв. вх. № 52368 от 26.08.2016 г., наложена от ЧСИ по изпълнително дело 20168440402825. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТИТЕ Е В РАЗМЕР НА 15 602 028.30 лв. /петнадесет милиона шестстотин и две хиляди и двадесет и осем лева и тридесет стотинки/ лв. с ДДС, от които ДДС в размер на 741 068.30лв. /седемстотин четиридесет и една хиляди и шестдесет и осем лева и тридесет стотинки/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 13.07.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 12.06.2018 г. и завършва на 12.07.2018г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел. 0700 20 844. За пазач на имота е определен Константин Папазов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20168440401687. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 13.07.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 07.06.2018 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3666
  • Продажба на МПС: 114
  • Продажба на имущество: 227