Парцел

Начална цена: 18012480.00 лв. Покажи в EUR

15000 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 09:00
Публикувана на: 11.06.2018 14:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440403321 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протоколи от 20.09.2017г и 13.02.2018г., собственост на „Родина Тауър“ ЕООД и „Издателско- Полиграфически комплекс Родина“ АД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4081.64 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-35/09.06.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на поземления имот: гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 113А /сто и тринадесет, буква „а“, с площ от 15 000 (петнадесет хиляди) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор-няма, номер по предходен план 64. 1327 /шестдесет и четири, хиляда триста двадесет и седем/, квартал 12 /дванадесет/, парцел V /пет/, при съседи: имоти с идентификатори 68134.4082.797 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и две точка седемстотин деветдесет и седем) и 68134.4081.1327 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка хиляда триста двадесет и седем), и заедно с всички подобрения и приращения върху имота, постройки, търпими строежи и други в имота, който поземлен имот представлява по доказателствен акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 15 000 (петнадесет хиляди) квадратни метра, съставляващ УПИ V-1327 (Урегулиран поземлен имот пети. отреден за имот с планоснимачен номер хиляда триста двадесет и седем) от квартал 12 (дванадесет), местността НПЗ Изток - м. КъроА по ГТУП на град София, утвърден със Заповеди: № РД-50-09- / 373/08.12.1988 г., № РД-09-50-496/09.11.2001 г., № РД-09-50- 844/10.07.2006 г. и № РД-09-50-/ 1384/14.11.2006 г., при граници на урегулирания поземлен имот по скица: на североизток - УПИ IV-1327 (Урегулиран поземлен имот четири - отреден за имот с планоснимачен номер хиляда триста двадесет и седем), на югоизток - улица с о.т. 218 до о.т. 212 А: на югозапад - улица с о.т. 212 А. 212 до о.т. 200; на северозапад - УПИ IV -1327 (Урегулиран поземлен имот четири - отреден за имот с планоснимачен номер хиляда триста двадесет и седем), заедно със СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4081.64.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири точка едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.64 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири), с адрес гр. София, район Младост, 6ул. „Цариградско шосе“ № 113А /сто и тринадесет, буква “а“/, със застроена площ 925 (деветстотин двадесет и пет) кв.м., СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4081.64.2 ( шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири точка две) разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.64 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири), с адрес гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 113 А /сто и тринадесет, буква „а“/, със застроена площ 915 кв.м.. брой етажи 11, предназначение: административна, делова сграда, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4081.64.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири точка три), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.64 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири), с адрес гр. София, район Младост, 6ул. ..Цариградско шосе“ № 113 А /сто и тринадесет, буква „а“/, със застроена площ 186 кв.м., брой етажи 1 с предназначение: административна, делова сграда, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4081.64.7 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири точка седем), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4081.64 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка шестдесет и четири), с адрес гр. София, район Младост, бул. ..Цариградско шосе“ № 113А /сто и тринадесет, буква „а“/, със застроена площ 1744 (хиляда седемстотин четиридесет и четири) кв.м.. брой етажи 1 (един), предназначение: административна, делова сграда, включително сутеренните нива под сградите. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 145, том 9, дв. вх. Рег. № 25863/02.06.2014г., Договорна ипотека акт № 177, том 9, дв. вх. рег. № 26241/03.06.2014г. и възбрана акт № 2, том 16, дв. вх. № 54490 от 23.08.2017г. в полза на взискателя- „Корпоративна търговска банка” АД на ЧСИ Стоян Якимов, възбрана акт № 39, том 7, дв. вх. № 19320 от 02.04.2018г. в полза на взискателя- „Корпоративна търговска банка” АД на ЧСИ Стоян Якимов. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 18 012 480 лв. /осемнадесет милиона дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/ с ДДС, от която ДДС в размер на 3 002 080лв. /три милиона две хиляди и осемдесет лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 13.07.2018г. в началото на работния ден, като започва на 12.06.2018г. и завършва на 12.07.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел. 02/ 0700 20 844. За пазач на имота е определен Евгений Евгениев. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440403321. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 13.07.2018г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 08.06.2018 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3663
  • Продажба на МПС: 110
  • Продажба на имущество: 227