Търговски имот

Начална цена: 252878.40 лв. Покажи в EUR

904 кв.м., СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. "Соколица" № 40

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 12.06.2018 до 12.07.2018
Обявяване на: 13.07.2018 09:00
Публикувана на: 11.06.2018 14:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.919.203 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, две, нула, три/ от кадастрален район 919 /девет, едно, девет/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община гр. Смолян, област гр. Смолян, утвърдена със заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра - София, с площ по кадастралната карта от 1140 кв.м. /хиляда сто и четиридесет/, с начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, с трайно предназначение - урбанизирана територия, на административен адрес: гр. Смолян, ул. „Соколица“ № 40 /четиридесет/, при граници на имота съгласно скица на Агенция по геодезия, картография и кадастър служба - Смолян № 702 от 08.10.2007 г.: имот № 919.478 /девет, едно, девет, точка, четири, седем, осем/, имот № 919.208 /девет, едно, девет, точка, две, нула, осем/, имот № 919.451 /девет, едно, девет, точка, четири, пет, едно/, имот № 919.205 /девет, едно, девет, точка, две, нула, пет/, имот № 919.204 /девет, едно, девет, точка, две, нула, четири/ и имот № 919.458 /девет, едно, девет, точка, четири, пет, осем/, представляващ съгласно документа за собственост УПИ III - търговски център /трети/, в кв.12 /дванадесет/, по ПУП на гр. Смолян, кв. Райково, ВЕДНО с построената в описания по-горе имот МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 67653.919.203.1 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, две, нула, три, точка, едно/ със застроена площ от 429 кв.м. /четиристотин двадесет и девет/, състояща се от: СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ, находящ се на кота - 3,20 /минус три цяло и двадесет/, с обща застроена площ от 429 кв.м. /четиристотин двадесет и девет/, при граници: външни зидове - в страни, от горе - етаж: както и от ЕТАЖ, находящ се на кота 0,00 /нула цяло и нула, нула/, с обща застроена площ от 475 кв.м. /четиристотин седемдесет и пет/, при граници: външни зидове - в страни, от долу - сутерен, която сграда се състои от: „Цех за производство на хляб и хлебни изделия“, с разгъната застроена площ съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация от 430 кв.м. /четиристотин и тридесет/, представляващ съгласно одобрения от главния архитект архитектурен проект и разрешение за строеж № 249 от 06.10.2007 г. ЕТАП I /първи/ от строеж: „Търговски център и цех за производство на хляб и хлебни изделия“, който етап е въведен в експлоатация съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 84 от 26.11.2007 г. на главен архитект на община Смолян и който етап представлява част от строежа със самостоятелно функционално предназначение по смисъла на пар.5 от ДР на ЗУТ, т.45, състоящ се от: ОБЕКТ с идентификатор 67653.919.203.1.8 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, две, нула, три, точка, едно, точка, осем/, съгласно схема на служба по геодезия, картография и кадастър - Смолян № 789/13.11.2007 г., при граници съгласно същата схема: на същия етаж: обект № 009 /нула, нула, девет/, под обекта: обекти № 001 /нула, нула, едно/, 002 /нула, нула, две/, 003 /нула, нула, три/, 004 /нула, нула, четири/, 005 /нула, нула, пет/ и 006 /нула, нула, шест/, над обекта - няма, с предназначение: цех за производство на хлебни изделия, със застроена площ по кадастралната карта от 284.20 кв.м. /двеста осемдесет и четири цяло и двадесет/, включващ съгласно одобрения на 05.10.2006 г. и 09.10.2007 г. архитектурен проект: работно помещение, пекарни, стая за почивка, съблекални, антре, коридори, складове, офис, работилница, закуски, помещение - индивидуална платформа, помещение - миещи, помещение - измиване касетки, експедиционно, помещение - етикети, експедиционно, сервизни помещения, находящ се на кота 0,00 /нула цяло и нула, нула/, ведно със ОБЕКТ с идентификатор 67653.919.203.1.5 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, две, нула, три, точка, едно, точка, пет/, съгласно схема на служба по геодезия, картография и кадастър - Смолян № 901/19.12.2007 г., при граници съгласно същата схема: на същия етаж: обекти № 006 /нула, нула, шест/ и № 004 /нула, нула, четири/, под обекта: няма, над обекта - обект № 008 /нула, нула, осем/, със застроена площ по кадастралната карта от 90 кв.м. /деветдесет/, с предназначение - за склад, представляващ съгласно одобрения на 05.10.2006 г. и 09.10.2007 г. архитектурен проект: склад брашно, находящ се на кота - 3,20 /минус три цяло и двадесет/, ведно със ОБЕКТ с идентификатор 67653.919.203.1.6 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, две, нула, три, точка, едно, точка, шест/, съгласно схема на служба по геодезия, картография и кадастър - Смолян № 902/19.12.2007 г., при граници съгласно същата схема: на същия етаж: обект № 005 /нула, нула, пет/, под обекта: няма, над обекта - обект № 008 /нула, нула, осем/, със застроена площ по кадастралната карта от 16 кв.м. /шестнадесет/, с предназначение - друг вид самостоятелен обект в сграда, представляващ съгласно одобрения на 05.10.2006 г. и 09.10.2007 г. архитектурен проект: помещение-индивидуална платформа, находящ се на кота -3,20 /минус три цяло и двадесет/: както и от „Търговски център и офисна част“, представляващ съгласно одобрения от главния архитект архитектурен проект и разрешение за строеж № 249 от 06.10.2007 г. ЕТАП II /втори/ от строеж: „Търговски център и цех за производство на хляб и хлебни изделия“, и който етап представлява част от строежа със самостоятелно функционално предназначение по смисъла на пар. 5 от ДР на ЗУТ, т. 45, включващ находящите се на кота -3,20 /минус три цяло и двадесет/: хладилна камера със застроена площ от 12 кв.м. /дванадесет/, помещение - директни продажби №4 /четири/ със застроена площ от 16 кв.м. /шестнадесет/, помещение - директни продажби № 3 /три/ със застроена площ от 23 кв.м. /двадесет и три/, помещение - директни продажби № 2 /две/ със застроена площ от 23 кв.м. /двадесет и три/, помещение - директни продажби № 1 /едно/ със застроена площ от 23 кв.м. /двадесет и три/, зала за договаряне с кафе - бюфет със застроена площ от 40 кв.м. /четиридесет/, вход, офис със застроена площ от 3.9 кв.м. /три цяло и девет/, сервизни помещения със застроена площ от 3.1 /три цяло и едно/, стълбище, помещения - електро, изолиращо помещение със застроена площ от 31 кв.м. /тридесет и един/, при граници: външни зидове, обекти № 005 /нула, нула, пет/ и 006 /нула, нула, шест/, както и от находящия се на кота 0,00 /нула цяло и нула/ ОБЕКТ с идентификатор 67653.919.203.1.9 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, две, нула, три, точка, едно, точка, девет/, съгласно схема на служба по геодезия, картография и кадастър - Смолян № 790/13.11.2007 г., при граници съгласно същата схема: на същия етаж: обект № 008 /нула, нула, осем/, под обекта: обект № 007 /нула, нула, седем/, над обекта - няма, със застроена площ по кадастралната карта от 94.20 кв.м. /деветдесет и четири цяло и двадесет/, с предназначение - за офис, представляващ съгласно одобрения на 05.10.2006 г. и 09.10.2007 г. архитектурен проект: помещение - касиер със застроена площ от 17.8 кв. м. /седемнадесет цяло и осем/, помещение - счетоводство със застроена площ от 18 кв. м. /осемнадесет/, кабинет - управител със застроена площ от 28 кв.м. /двадесет и осем/, с тераса към него със застроена площ от 4.2 кв.м. /четири цяло и две/ и с тераса към него със застроена площ от 2.2 кв.м. /две цяло и две/, помещение - секретар със застроена площ от 11.5 кв.м. /единадесет цяло и пет/ с тераса към него със застроена площ от 2.2 кв.м. /две цяло и две/, сервизно помещение със застроена площ от 4.8 кв.м. /четири цяло и осем/ и коридор.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220