Къща

Начална цена: 25920.00 лв. Покажи в EUR

55 кв.м., Бусманци
село Бусманци, улица Детска радост № 4 - 1/2 идеална част от дворното място заедно с цялата построена в него масивна едноетажна стопанска сгада. Върху изнесения на публична продан недв. имот е учредено вещно право на ползване!

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Срок: от 18.06.2018 до 18.07.2018
Обявяване на: 19.07.2018 09:00
Публикувана на: 12.06.2018 09:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.06.2018г. до 18.07.2018г. – края на работния ден ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН – втора по ред – на следния недвижим имот, собственост на ТАНЯ ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА от село Бусманци, а именно: 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07106.1419.368 (седем хиляди сто и шест, точка, хиляда четиристотин и деветнадесет, точка, триста шестдесет и осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-28/03.04.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: село Бусманци, Столична община, район „Искър“, улица „Детска радост“ № 4 (четири), с площ от 971 (деветстотин седемдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 368 (триста шестдесет и осем), квартал 29 (двадесет и девет), парцел III (трети), при съседи: 07106.1419.741, 07106.1419.708, 07106.1419.709, 07106.1419.370, 07106.1419.369, ЗАЕДНО с цялата построена в поземления имот МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 07106.1419.368.2 (седем хиляди сто и шест, точка, хиляда четиристотин и деветнадесет, точка, триста шестдесет и осем, точка, две), с адрес на сградата: село Бусманци, Столична община, район „Искър“, улица „Детска радост“ № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 07106.1419.368 (седем хиляди сто и шест, точка, хиляда четиристотин и деветнадесет, точка, триста шестдесет и осем), със застроена площ на сградата от 42 (четиридесет и два) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: Друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, ЗАЕДНО с цялата построена в поземления имот МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 07106.1419.368.3 (седем хиляди сто и шест, точка, хиляда четиристотин и деветнадесет, точка, триста шестдесет и осем, точка, три), с адрес на сградата: село Бусманци, Столична община, район „Искър“, улица „Детска радост“ № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 07106.1419.368 (седем хиляди сто и шест, точка, хиляда четиристотин и деветнадесет, точка, триста шестдесет и осем), със застроена площ на сградата от 13 (тринадесет) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма, съгласно скица на Служба по Геодезия, Картография и Кадастър-гр.София, а по документ за собственост – Нотариален акт за покупко-продажба на недв. имот, вписан в служба по вписванията-гр.София като акт № 144, том LLLIII по описа за 2006г., представляващ: 1/2 (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО – УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Бусманци, Столична община, район „Искър“, улица „Детска радост“ № 4 (четири), целият с площ от 933 (деветстотин тридесет и три) квадратни метра, представляващ УПИ III-368 (трети, отреден за имот с планоснимачен номер триста шестдесет и осем) (стар УПИ III-4 /трети, отреден за имот с планоснимачен номер четири) от квартал 29 (двадесет и девет) по плана на същото село, одобрен със Заповед № 197/29.04.1991г., при граници по нотариален акт: улица, наследници на Стоянчо Динчов, Райна Стаменова и Кръстан Игнатов Станков, и при граници по скица: от изток – УПИ V-370 (пети, отреден за имот с планоснимачен номер триста и седемдесет), от запад – улица „Детска радост“, от север - УПИ IV-369 (четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер триста шестдесет и девет) и от юг – УПИ II-367 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер триста шестдесет и седем), ВЕДНО с цялата построена в него масивна ЕДНОЕТАЖНА СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 40 (четиридесет) кв.метра, състояща се от три помещения със самостоятелни входове и санитарен възел. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочения недвижим имот е в размер на 25 920,00 /двадесет и пет хиляди деветстотин и двадесет/ лева, представляваща 90% от началната цена по предходната продан на имота. Тежести за имота: Имотът е придобит от Таня Йорданова Миланова въз основа на Нотариален акт за покупко-продажба на недв. имот, вписан в служба по вписванията-гр.София като акт № 144, том LLLIII по описа за 2006г. Няма установени към момента на възбраната вписани искови молби и договори за наем върху имота. Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1. вещно право на ползване в полза на Йордан Тодоров Цветанов, и Елена Станкева Цветанова, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недв. имот, вписан в служба по вписванията-гр.София като акт № 144, том LLLIII по описа за 2006г. 2. договорна ипотека в полза на взискателя по изпълнителното дело - „МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП“ ООД, ЕИК 175066780, съгласно Нотариален акт за договорна ипотека върху недвижим имот, вписана в служба по вписванията-гр.София като акт № 173, том ХХVI по описа за 2016г. 3. възбрана по настоящото изп.дело, вписана в Служба по вписванията-София като акт № 176, том III по описа за 2018 год. За пазач на недвижимите имоти е назначен Йордан Тодоров Цветанов. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят всеки вторник и петък от 17,00 чс. до 18,00 чс. през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе, на място на адреса на недвижимия имот. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на Районен съд гр. София, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54, което се отразява във входящия регистър. Направените предложения под началната цена, посочена по-горе, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 19.07.2018 г. (четвъртък) в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. „Цар Борис III” № 54 в началото на работния ден - 09,00 ч. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Обявеният за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена в двуседмичен срок от приключването на проданта, като приспадне внесения задатък. В противен случай губи внесения от него задатък.

ЧСИ

Име: Ирина Иванова Митова - Кирезиева
Служебен номер: 839
Телефон: 02 - 9832003
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Г.С.Раковски №82, ет.1 надпартерен, ап.3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://kirezieva.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220