Производствен имот

Начална цена: 24520.00 лв. Покажи в EUR

4009 кв.м., Лесидрен

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 27.06.2018 до 27.07.2018
Обявяване на: 30.07.2018 14:15
Публикувана на: 12.06.2018 10:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43325.500.1309 по КК и КР на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч одобрени със Заповед №РД - 18 - 29/01.04.2009 год. на ИД на АГКК, с последно изменение на КК и КР, засягащо поземления имот: Заповед КД-14-И-157 от 15.04.2010 год. на Н-ка на СГКК - Ловеч, с административен адрес на поземления имот: с. Лесидрен, ул. Тодор Комитата 3, с площ 4009 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, стар идентификатор: кв. 79а, парцел. XIII, при съседни имоти с идентификатори: 43325.16.273, 43325.500.1311, 43325.500.1310, 43325.500.1150, 43325.500.1155, 43325.500.1153, 43325.500.1085, ведно с построените в този поземлен имот сгради: СГРАДА с идентификатор 43325.500.1309.1, със застроена площ от 93 кв.м., ^ р о й етажи 1 с предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43325.500.1309.2, със застроена площ от 655 ^:в.м., брой етажи: 1 с предназначение: промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43325.500.1309.3, със застроена площ 292 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор 43325.500.1309.4, със застроена площ от 92 кв.м. с, брой етажи: 1, с предназначение: промишлена сграда; СГРАДА с идентификатор 43325.500.1309.5 със застроена площ от 75 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: промишлена сграда, който имот съгласно доказателствени документи за собственост представлява: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловешка с площ 3997 кв.м., съставляващ по действащия подробен устройствен план за регулация и застрояване на селото УПИ XIII в квартал 79-а, при граници на имота: от две страни - край на регулацията, УПИ XIV, кв. 79-а, улица УПИ XII кв. 79-а и улица, и който поземлен имот съгласно Удостоверение за идентичност на обект на кадастъра с изх. № 94-8414-11-10- 5259/17.06.2010 г. на СГКК - Ловеч е идентичен с част от имот 849 парцел I в квартал 79 а от действащия план на селото одобрен със Заповед № 378/29.05.1967 г., ведно с разположените в имота сгради: СГРАДА - ХАЛЕ, ДЪРВОДЕЛНА със застроена площ от 635 кв.м., ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СТОПАНСКА СГРАДА- ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ /дървообработване/ със застроена площ от 288 кв.м., НАВЕС със застроена площ от 48 кв.м. и ТОАЛЕТНА със застроена площ от 28 кв.м.ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота, ведно с изградените в имота: комплект сушилни за сушене на дървен материал, включващи - парен котел цистерна, ел. мотор и парилно

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3868
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197