Други

Начална цена: 97637.37 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., ПЕТРИЧ
гр.Петрич, ул."Оборище"№ 3, ет. 1 и 2

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
Срок: от 15.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 09:30
Публикувана на: 12.06.2018 11:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.601.1482.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к.2850, ул."Оборище"№ 3, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1482, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: приспадащи се ид.ч. от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 56126.601.1482.1.2, съгласно СПРАВКА по кадастрална карта, който имот е идентичен със САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, състоящ се от кухня с площ от 14,02 /четиринадесет цяло и две стотни/ квадратни метра, стая с площ от 16,73 /шестнадесет цяло и седемдесет и три стотни/ квадратни метра, стая с площ от 13,78 /тринадесет цяло и седемдесет и осем стотни/ квадратни метра, санитарен възел, коридор и две тераси откъм североизток и от югоизток, находящ се на ПЪРВИ жилищен етаж от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕВЕРНАТА ЧАСТ, която северна част е обособена със самостоятелен вход и самостоятелно стълбище откъм северозападната страна на сградата, съгласно одобрен архитектурен проект от 07.08.1968 година, построена върху общинска земя в УПИ III-1482 /урегулиран поземлен имот трети, отреден за поземлен имот хиляда четиристотин осемдесет и втори/, в квартал 42 /четиридесет и втори/ по подробния устройствен план на гр. Петрич,област Благоевград, утвърден със Заповед № 102/13.02.1990 година на Кмета на Община Петрич, който имот е идентичен с парцел III /трети/ в квартал 128 /сто двадесет и осми/ по плана на гр. Петрич от 1958 и от 1971 г., целият имот с площ от 690 /шестстотин и деветдесет/ квадратни метра, ВЕДНО с припадащите се общи части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: отдолу-мазета, отгоре-апартамент на Елена Аргилова; запад-вход, стълбищна клетка и двор; от север-двор от към улица “Оборище”; изток-двор; юг-калканна стена, която разделя сградата на самостоятелна южна и северна част, всяка от които със самостоятелен вход и при съседи на УПИ по нотариален акт: от североизток-улица “Оборище”; от северозапад – Стефан и Величка Начеви; от югоизток-Катя Ушева и от изток-наследници на Теньо Тенев и при съседи по скица: от североизток-улица с о.т. 140-141; от югоизток – УПИ ІV-1483 /четвърти, отреден за поземлен имот хиляда четиристотин осемдесет и трети/, от югозапад - УПИ VІІ-1474 /седем, отреден за имот хиляда четиристотин седемдесет и четвърти/ и от северозапад – УПИ ІІ-1481 /втори, отреден за имот хиляда четиристотин осемдесет и първи/, всички в квартал 42 по плана на гр.Петрич, собственост на Андон Иванов Аргилов и Мариана Василева Аргилова - ипотекарен длъжник. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.601.1482.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Петрич, п.к.2850, ул."Оборище"№ 3, ет. 2, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1482, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: припадащи се ид.части от общите части на сгр. и от правото на стр., ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.601.1482.1.1, над обекта: няма, съгласно СПРАВКА по кадастрална карта, който имот е идентичен със САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, състоящ се от кухня с площ от 14,02 /четиринадесет цяло и две стотни/ квадратни метра, стая с площ от 16,73 /шестнадесет цяло и седемдесет и три стотни/ квадратни метра, стая с площ от 13,78 /тринадесет цяло и седемдесет и осем стотни/ квадратни метра, санитарен възел, коридор и две тераси откъм североизток и от югоизток, находящ се на втори жилищен етаж от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - СЕВЕРНАТА ЧАСТ, която северна част е обособена със самостоятелен вход и самостоятелно стълбище откъм северозападната страна на сградата, съгласно одобрен архитектурен проект от 07.08.1968 година, построена върху общинска земя в УПИ III-1482 /урегулиран поземлен имот трети, отреден за поземлен имот хиляда четиристотин осемдесет и втори/ в квартал 42 /четиридесет и втори/ по подробния устройствен план на гр. Петрич, област Благоевград, утвърден със Заповед № 102 от 13.02.1990г. на Кмета на Община Петрич, който имот е идентичен с парцел III /трети/ в квартал 128 /сто двадесет и осми/ по плана на гр. Петрич от 1958 и от 1971 г., целият имот с площ от 690 /шестстотин и деветдесет/ квадратни метра и ВЕДНО с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: отдолу-етаж на Андон Аргилов, отгоре-таван; от запад-вход, стълбищна клетка и двор; от север-двор от към улица “Оборище”; изток-двор; от юг-калканна стена, която разделя сградата на южна и северна част, всяка част със самостоятелян вход и при съседи на УПИ по нотариален акт: от североизток-улица “Оборище”; от северозапад – Стефан и Величка Начеви; от югоизток-Катя Ушева и от изток-наследници на ТеньоТенев и при съседи на УПИ по скица: от североизток: улица с о.т. 140-141; от югоизток – УПИ ІV-1483 /четвърти, отреден за поземлен имот хиляда четиристотин осемдесет и трети/, от югозапад - УПИ VІІ-1474 /седем, отреден за имот хиляда четиристотин седемдесет и четвърти/ и от северозапад – УПИ ІІ-1481 /втори, отреден за имот хиляда четиристотин осемдесет и първи/, всички в квартал 42 по плана на гр.Петрич, собственост на Елена Иванова Аргилова – ипотекарен длъжник.

ЧСИ

Име: Шукри Шукри Дервиш
Служебен номер: 796
Телефон: 0745 61591
E-mail: [email protected]
Адрес: Петрич, ул. Полковник Дрангов No10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.shukridervish.com
Виж всички активни обяви за имоти на Шукри Шукри Дервиш

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220