Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Магазин

Начална цена: 24800.00 лв. Покажи в EUR

28 кв.м., ПЛЕВЕН
улица „Цар Борис III” № 12

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 11.08.2018 до 11.09.2018
Обявяване на: 12.09.2018 09:45
Публикувана на: 12.06.2018 12:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1847 / 2013 г. с Изх. № 24523/ 05.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.08.2018г. до 17.00 часа на 11.09.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на ИВО ХРИСТОВ ИВАНОВ и ВЕНЕЛИНА ВЪЛКОВА ИВАНОВА, а именно: МАГАЗИН №1 /едно/, находящ се в град Плевен, в „ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС“ на улица „Цар Борис III” № 12 /дванадесет/, на сутеренен етаж, кота -4,00, със застроена площ от 27,50 кв.м. /двадесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра/, при съседи: от изток – коридор, от запад – магазин № 2, от север – коридор, от юг – съществуваща жилищна сграда, отгоре – коридор, заедно с припадащите се 0,53 % /нула цяло и петдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 16,82 кв.м. /шестнадесет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/ и 0,53 % /нула цяло и петдесет и три стотни процента/ идеални части от правото на строеж на сградата, върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Плевен, с административен адрес улица „Цар Борис III” № 12, съставляващ УПИ IX-5014, 5015 /девети римско за имоти пет хиляди и четиринадесет, пет хиляди и петнадесет/ в квартал 370 /триста и седемдесет/ по подробния устройствен план на град Плевен, целият урегулиран поземлен имот с площ от 2023,60 кв.м. /две хиляди двадесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра/ при съседи на УПИ: улица „Цар Борис III”, улица, урегулиран поземлен имот №I /първо римски/ и урегулиран поземлен имот VIII /осми римско/, а съгласно схема №9637/18.09.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Плевен, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56722.659.1001.1.1 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, хиляда и едно, точка, едно, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Цар Борис III” №12, ет.-1, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.1001, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 27,50 кв.м., ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 56722.659.1001.1.2; под обекта: няма; над обекта: няма. - при първоначална цена – 24 800 лева /двадесет и четири хиляди и осемстотин лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 13, акт №126/2007г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД; възбрана вписана под том 4, №195/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№3803/01.10.2013г.на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Подновяване/новиране том 12, акт №163/2017г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“АД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, ул. „Цар Борис III“ №12. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150401847/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.09.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 05.06.2018г. Частен съдебен изпълнител: .............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3860
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 238