Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Къща

Начална цена: 20480.00 лв. Покажи в EUR

780 кв.м., Долни Дъбник
улица“Назъм Хикмет“ №15

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 11.09.2018 09:45
Публикувана на: 12.06.2018 13:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело №670 / 2014г. с Изх. № 24473/ 05.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 10.08.2018г. до 17.00 часа на 10.09.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на НЕДКО ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ и НИКОЛИНКА ИВАНОВ ИЛИЕВА, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в град Долни Дъбник, област Плевен, на улица“Назъм Хикмет“ №15, съставляващ №VI-870 /шест римско-за имот с номер осемстотин и седемдесет арабско/ в квартал 147 /сто четиридесет и седем/ с площ от 780,00 кв.м. /седемстотин и осемдесет квадратни метра/, ЗАЕДНО с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, както и всички подобрения в имота, при съседи: улица; УПИ № VII-882 на насл. на Георги Вълов Минков; УПИ № VIII-881 на Любен Борисов Стойчев; УПИ № IX-880 на Ценко Борисов Стойчев; УПИ № XIII-874 на Любчо Йорданов Иванов и УПИ № V-871 на Манчо Асенов Анов и Бена Занкова Анова. – при първоначална цена – 20 480 /двадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева/ Началната цена на имота е в размер на 80% от пазарната стойност, в размер на 25600 лв. Данъчната оценка на имота е в размер на 3910.20 лева, съгласно удостоверение на Община Долни Дъбник, МДТ. Тежести за имота: замяна с нот. Акт том 3 акт 34 от 2010г., вписана възбрана под том 2, акт 122/2011г., в полза на „ВиК“ ЕООД, възбрана том 2, акт №171/2014г., в полза на "РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, по изп.дело № 20148150400670/14г. по описа на ЧСИ Татяна Кирилова, съгласно удостоверение за тежести. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес в гр. Долни Дъбник. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150400670/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 11.09.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 05.06.2018г. Частен съдебен изпълнител: .............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3860
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 238