Магазин

Начална цена: 96120.00 лв. Покажи в EUR

75 кв.м., СОФИЯ
улица „Тодор Каблешков“ № 24

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Сия Богданова Халаджова
Срок: от 13.06.2018 до 13.07.2018
Обявяване на: 16.07.2018 10:00
Публикувана на: 12.06.2018 13:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИННО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ на две нива – първо ниво, разположено на сутеренния /подземен/ етаж и второ ниво на партерния /приземен/ етаж, находящо се на адрес: гр. София, Столична община, район „Триадица“, в жилищна сграда на улица „Тодор Каблешков“ № 24 /двадесет и четири/, със застроена площ на двете нива от 74.82 /седемдесет и четири цяло и осемдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници на първо ниво: подземно ниво на магазин № 8 /осем/, мазе № 32 /тридесет и две/, мазе № 31 /тридесет и едно/, подземно ниво на магазин № 11 /единадесет/, подземно ниво на магазин № 10 /десет/ и улица, с площ на първо ниво от 37.72 /тридесет и седем цяло седемдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници на второ ниво: магазин № 8 /осем/, коридор, магазин № 11 /единадесет/, магазин № 10 /десет/ и улица, с площ на второ ниво от 37.10 /тридесет и седем цяло и десет стотни/ квадратни метра, което магазинно помещение представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1005.107.1.34 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем точка едно точка тридесет и четири/ по кадастралната и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София /столица/, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Триадица“, ул. „Тодор Каблешков“ № 24, ет. -1, обект 9, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1005.107 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1: на същия етаж: имоти с идентификатори 8134.1005.107.1.35 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем точка едно точка тридесет и пет/, 8134.1005.107.1.36 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем точка едно точка тридесет и шест/, 8134.1005.107.1.33 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем точка едно точка тридесет и три/, под обекта: няма, над обекта: няма, и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2: на същия етаж: имоти с идентификатори 8134.1005.107.1.35 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем точка едно точка тридесет и пет/, 8134.1005.107.1.36 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем точка едно точка тридесет и шест/, 8134.1005.107.1.33 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем точка едно точка тридесет и три/, под обекта: няма, над обекта: 8134.1005.107.1.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка хиляда и пет точка сто и седем точка едно точка едно/, заедно с 1.595 % /едно цяло петстотин деветдесет и пет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е построена сградата, целият с площ от 2564 /две хиляди петстотин шестдесет и четири/ квадратни метра, който имот представлява урегулиран поземлен имот XXXIX – 1001, 1002 /тридесет и девети, отреден за имоти с планоснимачни номера хиляда и едно и хиляда и две/ от квартал 119 /сто и деветнадесети/ по плана на град София, местността „Красно село плавателен канал“, при граници: улица „Тодор Каблешков“, урегулиран поземлен имот XXXVIII – 973 /тридесет и осми, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин седемдесет и три/, урегулиран поземлен имот XXXVII – 972 /тридесет и седми, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин седемдесет и две/, урегулиран поземлен имот XXXVI – 971 /тридесет и шести, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин седемдесет и едно/, урегулиран поземлен имот XXXV – 970 /тридесет и пети, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин и седемдесет/, урегулиран поземлен имот XXXIV – 993 /тридесет и четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин деветдесет и три/, урегулиран поземлен имот VI /шести/, урегулиран поземлен имот V /пети/, урегулиран поземлен имот XXV /двадесет и пети/

ЧСИ

Име: Сия Богданова Халаджова
Служебен номер: 863
Телефон: 02 - 9516069
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Алабин No46, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.hhd.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Сия Богданова Халаджова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220