Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Тристаен апартамент

Начална цена: 42221.00 лв. Покажи в EUR

83 кв.м., ПЛЕВЕН
ж.к. „ Дружба “, блок 414, вход „Д“ /буква „ Д“/, етаж 5

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 11.08.2018 до 11.09.2018
Обявяване на: 12.09.2018 09:45
Публикувана на: 12.06.2018 13:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1733/2017г. с Изх. № 25081/ 07.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.08.2018г. до 17.00 часа на 11.09.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ЦОНЮ АНДРЕЕВ НАЙДЕНОВ и НИКОЛИНА СЛАВОВА НАЙДЕНОВА трето лице, собственик на ипотекиран имот, за задължение на Цоню Андреев Найденов лично и като управител и представляващ „НАЙДЕНОВ ОЙЛ 51“ ЕООД, а именно: АПАРТАМЕНТ №13 /тринадесет/, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, с административен адрес: ж.к. „Дружба “, етажна собственост в жилищен блок №414 /четиристотин и четиринадесет/, вход „Д“/буква „д“/, на V /пети/ етаж, състоящ се от: ДВЕ СТАИ, ХОЛ, КУХНЯ, СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ, с обща застроена площ от 82,64 кв.м. /осемдесет и две цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра/, заедно с принадлежащата му МАЗА №13 /тринадесет/, със застроена площ от 6,03 кв.м. /шест цяло и три стотни квадратни метра/, както и 6,7009%/шест цяло седем хилядни и девет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж, при съседи на апартамента: от север – улица към жилищен блок, от югоизток – свободна площ, от североизток – преграден зид с вход „Г“, от запад – стълбище и апартамент №14, от горе – апартамент №16 на ВЖФ и отдолу – апартамент №10 на ВЖФ и на мазата: от северозапад – коридор, от югоизток – свободна площ, от североизток – коридор и от югозапад – свободна площ и маза №14, съгласно описанието по доказателствен нотариален акт, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.254.5.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, двеста петдесет и четири, точка пет, точка, тринадесет/, с адрес на имота: град Плевен, ж.к. „ Дружба “, блок 414, вход „Д“ /буква „ Д“/, етаж 5 /пет/, апартамент 13 /тринадесет/, който самостоятелен обект се намира в сграда №5/пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.667.254 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, двеста петдесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:1/едно/, посочена в документа площ: 77,00кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.667.254.5.14, под обекта – имот с идентификатор 56722.667.254.5.10, над обекта – имот с идентификатор 56722.667.254.5.16. - при първоначална цена – 42 221 лева /четиридесет и две хиляди двеста двадесет и един лева/ Данъчната оценка за апартамента е в размер на 19 432.60 лв. Тежести за имота: договорна ипотека том 3, акт №158/2003г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД; Поправка - договорни ипотеки том 3, акт №158/2003г.; Анекс том 12, акт №85/2004г.; договорна ипотека том 4, акт №15/2006, с новиране том 4, акт №117/2016г. в полза на „Уникредит Булбанк“ АД; възбрана том 1, акт №38/2018г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД по изп.дело №20188150401733/18г., съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя на имота Николина Найденова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20178150401733/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.09.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 07.06.2018г. Частен съдебен изпълнител: .............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3860
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 238