Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Газстанция

Начална цена: 78120.00 лв. Покажи в EUR

2700 кв.м., Въбел

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 11.08.2018 до 11.09.2018
Обявяване на: 12.09.2018 09:45
Публикувана на: 12.06.2018 13:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1733/2017г. с Изх. № 25065/ 07.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.08.2018г. до 17.00 часа на 11.09.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот и движими вещи, трайно прикрепери в имота, собственост на „НАЙДЕНОВ ОЙЛ 51“ ЕООД, представлявано от управителя Цоню Андреев Найденов, като правоприемник на дейността на „ЕТ РАДИ 86– Цоню Найденов“ - заличен търговец, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № I – 557 /първи римско - петстотин петдесет и седем арабско/, в квартал 72 а /седемдесет и две буква „ а“/ , по плана на село Въбел, община Никопол, област Плевен, целият с площ от 2 700 кв.м. /две хиляди и седемстотин квадратни метра/, при съседи на поземления имот: улица, от две страни зелени площи, частен имот №570, и при съседи съгласно скица №60/14.03.2018г. издадена от Община Никопол -улица, зелени площи, имот №559, ЗАЕДНО с построената в урегулирания поземлен имот СГРАДА, със застроена площ от 24,00 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/, представляваща МОДУЛНА ГАЗСТАНЦИЯ И НАФТОСТАНЦИЯ, съгласно разрешение за ползване на обект №66/10.10.2007г. на началник на РДНСК – Плевен, с всички подобрения направени в имота, както и РЕЗЕРВОАР нефтопродукти 8 куб.м. - комплект, ГОРИВОКОЛОНКА Waka Verde A 50 №81972, Навес за горивоколонка с площ от 3,00 кв.м. и Система с EKAFP “ Елит Елеганс“, РЕЗЕРВОАР пропан-бутан 5 куб.м., газоколонка. - при първоначална цена – 78 120 лева без ДДС, от които за земя 9 504 лв, за сгради и подобрения 43 992 лв и за вещи 24 624 лв. Данъчната оценка за имота е в размер на 7745.40 лв. „НАЙДЕНОВ ОЙЛ 51“ ЕООД е с регистрация по ЗДДС. Тежести за имота: Договорна ипотека том 1, акт №23/2003г., в полза на „Уникредит Булбанк“ АД; Анекс том 1, акт 229/2004г., към договор за кредит от 04.09.2003г.; вписана договорна ипотека том 1, акт №33/2006г., с новиране том 1, акт №18/2016г.; Договорна ипотека том 1, акт 55/2006г. в полза на „Уникредит Булбанк“ АД; Договорна ипотека том 1, акт 56/2007г. в полза на „Уникредит Булбанк“ АД; Договорна ипотека том 1, акт 57/2007г. в полза на „Уникредит Булбанк“ АД; Учредяване на договорна ипотека том 1, акт 39/2017г., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД; Учредяване на договорна ипотека том 1, акт 40/2017г., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД; Възбрана том 1, акт №12/2018г., в полза на „УниКредит Булбанк“ АД по изп.дело №20188150401733/18г., съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Договор за залог върху движими вещи, сключен на 11.08.2010г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в с.Въбел, при управителя Цоню Найденов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20178150401733/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.09.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4040
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 239