Офис

Начална цена: 92541.60 лв. Покажи в EUR

105 кв.м., СОФИЯ
ул. "Иван Сусанин" № 56, офис 3

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Сия Богданова Халаджова
Срок: от 13.06.2018 до 13.07.2018
Обявяване на: 16.07.2018 10:00
Публикувана на: 12.06.2018 13:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОФИС № 3 /три/, на две нива, находящ се в секция „А“ на сградата, изградена на фаза „груб строеж“ в долуописания урегулиран поземлен имот в град София, Столична община – район „Витоша“, ул. „Иван Сусанин“ № 56 /петдесет и шест/, с обща застроена площ на офиса от 105.17 кв.м. /сто и пет цяло и седемнадесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: на партерното ниво от офис помещение, душ, тоалетна и вътрешни стълби и на сутеренното ниво от: офис помещение, склад и вътрешна стълба, при граници /съседи/ на партерното ниво: входно фоайе, ул. „Родопски извор“, офис № 2 /две/ от секция „Б“ и коридор, и при граници /съседи/ на сутеренното ниво: офис № 4 /четири/, инсталационен коридор, мазета № 14, 13 и 12 /четиринадсет, тринадесет и дванадесет/ от секция „Б“, гараж № 4 /четири/, двор и коридор, заедно с 1.75 % /едно цяло и седемдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и заедно със съответното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ VII – 1022 /седми отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двадесет и две/, в квартал № 44 /четиридесет и четири/, по плана на град София, местността „Манастирски ливади - запад“, целият УПИ с площ от 2170 кв.м. /две хиляди сто и седемдесет квадратни метра/, като поземлен имот пл. № 1022 /хиляда двадесет и две/ е с площ от 3061 кв.м. /три хиляди шестдесет и един квадратни метра/, от които 2170 кв.м. /две хиляди сто и седемдесет квадратни метра/ попадат в УПИ VII – 1022 /седми отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двадесет и две/, а останалите 891 кв.м. /осемстотин деветдесет и един квадратни метра/ са отредени за улица, при граници на УПИ: от три страни – улици и от четвърта страна – УПИ V – 1029 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда двадесет и девет/, който офис съгласно схема № 15-7708-11.01.2016 г., издадена от СГКК – гр. София представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1933.1022.1.19 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, хиляда и двадесет и две, точка, едно, точка, деветнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Иван Сусанин“ № 56, вх. А, ет. - 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.1022 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, хиляда и двадесет и две/, с преназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площи: 59.70 кв.м. /петдесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, 59.70 кв.м. /петдесет и девет цяло и седемдесет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1: на същия етаж: 68134.1933.1022.1.23 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, хиляда и двадесет и две, точка, едно, точка, двадесет и три/, 68134.1933.1022.1.18 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, хиляда и двадесет и две, точка, едно, точка, осемнадесет/, под обекта: няма, над обекта: няма, и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2: на същия етаж: 68134.1933.1022.1.35 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, хиляда и двадесет и две, точка, едно, точка, тридесет и пет/, под обекта: 68134.1933.1022.1.23 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, хиляда и двадесет и две, точка, едно, точка, двадесет и три/, 68134.1933.1022.1.18 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, хиляда и двадесет и две, точка, едно, точка, осемнадесет/, над обекта: 68134.1933.1022.1.38 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда деветстотин тридесет и три, точка, хиляда и двадесет и две, точка, едно, точка, тридесет и осем/, /*за описания офис 3 е започната процедура за преустройството му в магазин за хранителни и пакетирани стоки, като за преустройството има одобрени архитекрурни проекти от 04.05.2007 г. на Главния архитект на район Витоша – СО и е издадено Разрешение за строеж № 241 от 04.05.2007 г./

ЧСИ

Име: Сия Богданова Халаджова
Служебен номер: 863
Телефон: 02 - 9516069
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Алабин No46, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.hhd.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Сия Богданова Халаджова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220