Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Тристаен апартамент

Начална цена: 90640.00 лв. Покажи в EUR

81 кв.м., ПЛЕВЕН
улица “Дойран“ №37

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 11.08.2018 до 11.09.2018
Обявяване на: 12.09.2018 09:45
Публикувана на: 12.06.2018 13:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1578/2015г. с Изх. № 25489/ 11.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 11.08.2018г. до 17.00 часа на 11.09.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ГОШО ЙОТОВ ЙОТОВ и ВИОЛЕТА ЯНКОВА ЙОТОВА, чрез назначен особен представител адвокат Чавдар Тодоров Доровски от Адвокатска Колегия - град Плевен, вписан под № 6352 в НБПП, за задължение на ЛЮБОМИР ИВАНОВ МОНЕВ, лично и като предствавляващ ЕТ „ПОНТ-ЛЮБОМИР МОНЕВ“, а именно: АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, находящ се в масивна четириетажна жилищна сграда в град Плевен, на улица “Дойран“ №37 /бивша ул.’’Коста Златарев” № 69 - по стар нотариален акт №145 от 1963 г./, на IV/четвърти/ етаж, с изложение: юг-запад-север, състоящ се от ДВЕ СТАИ, ДНЕВНА, КУХНЯ, БАНЯ-КЛОЗЕТ, с обща застроена площ от 81,00 кв.м. /осемдесет и един квадратни метра/ без стълбището, при съседи: отдолу - ап.на Драго и Румяна Радулови; отгоре – таван; юг и север – двор; запад – улица; изток - апартамен на Илия и Петка Ушеви; от юг и север-двор; от запад- улица, ЗАЕДНО с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ в западната част на мазето, с площ от 10,00 кв.м. /десет квадратни метра/ при съседи: Георги и Иванка Атанасови, Драго и Румяна Радулови, коридор и двор, както и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ в северозападната страна на тавана, с площ от 21,00 кв.м. /двадесет и един квадратни метра/, при съседи: Георги и Иванка Атанасови, коридор и двор, заедно с 1/8 /една осма/ идеална част от общите части на сградата и 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от отстъпеното право на строеж върху държавна земя в парцел XV /петнадесети/, квартал 116 /сто и шестнадесет/ по плана на гр.Плевен, при съседи на дворното място: ceвep- жил.блок на ГОНС; запад-улица; юг- блок на ГОНС; изток-групов жил.блок и “Жилищен фонд”, с общо застроено и незастроено пространство от 1 543 кв.м./хиляда петстотин четиридесет и три квадратни метра/, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно схема на СГКК представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.467.1.8 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин шестдесет и седем, точка, едно, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. „Дойран“ № 37, ет. 4, ап. 8, който самостоятелен обект се намира в сграда №1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.467 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, четиристотин шестдесет и седем/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 81,00 кв.м. /осемдесет и един квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 56722.659.467.1.7; под обекта - обект с идентификатор 56722.659.467.1.6; над обекта – няма. - при първоначална цена – 90 640 лева /деветдесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/, на 80% от изготвената пазарна оценка в размер на 113 300 лв. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 61 966.00 лв. Тежести за имота: договорна ипотека том 4, №22/2008г., в полза на „ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; вписана възбрана том 4, акт №63/2015г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; договорна ипотека том 2, №18/2018г. в полза на „ ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен при управителя Гошо Йотов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20158150401578/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 12.09.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4041
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 239