Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Офис

Начална цена: 33040.00 лв. Покажи в EUR

223 кв.м., Белене
ул.”Иван Вазов” №2, ет.2

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 12.08.2018 до 12.09.2018
Обявяване на: 13.09.2018 11:00
Публикувана на: 12.06.2018 14:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2400/2012 г. с Изх. № 24411/ 05.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.08.2018г. до 17.00 часа на 12.09.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на Кооперация „КООПЕРАЦИЯ ДИМУМ“- в ликвидация, представлявана от ликвидаторите Ченко Михайлов Ешеков, Линко Михайлов Линов и Иван Георгиев Динов, а именно: 1. СКЛАД находящ се в град Белене, община Белене, област Плевен, който имот съгласно схема на СГКК-Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.1112.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-58/24.09.2007г., на Изп. Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Белене, п.к.5930, ул.”Пенчо Славейков”, етаж 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 03366.602.1112, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, площ по документ: 500 кв.м., ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 03366.602.1112.1.1, под обекта: няма, над обекта: няма. - при първоначална цена – 50 000 лева / петдесет хиляди лева/, на 80% от изготвената пазарна оценка за имота в размер на 62500 лв. Съгласно удостоверение на МДТ Белене, данъчната оценка за имота е в размер на 35 610.10 лв. Тежести за имота: Договор за наем том 2, акт №186/2008г., наемател Петър Ангелов Добрев; Прекратяване /по взаимно съгласие/ на договор с нот.заверка на подписите том 2, акт №296/2010г., с наемател Петър Ангелов Добрев; Възбрана том 1, акт №35/2013г., по изп.д.№20128150402400 на ЧСИ Кирилова. 2. ОФИС находящ се в град Белене, община Белене, област Плевен, който имот съгласно схема на СГКК-Плевен, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 03366.602.164.2.4, по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-58/24.09.2007г., на Изп. Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Белене, п.к.5930, ул.”Иван Вазов” №2, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 03366.602.164, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, площ по документ: 223 кв.м., ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: имот с идентификатор 03366.602.164.2.2 и имот с идентификатор 03366.602.164.2.1, над обекта: няма. - при първоначална цена – 33040 лева /тридесет и три хиляди и четиридесет лева/, на 80% от изготвената пазарна оценка за имота в размер на 41 300 лв. Съгласно удостоверение на МДТ Белене, данъчната оценка за имота е в размер на 39 270.10 лв. Кооперация „КООПЕРАЦИЯ ДИМУМ“-в ликвидация, е дерегистрирана по ЗДДС на 10.10.2008г. Тежести за имота: Договор за наем том 2, акт №186/2008г., наемател Петър Ангелов Добрев; Прекратяване /по взаимно съгласие/ на договор с нот.заверка на подписите том 2, акт №296/2010г., с наемател Петър Ангелов Добрев; Възбрана том 1, акт №35/2013г., по изп.д.№20128150402400 на ЧСИ Кирилова. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Белене при Г-н Ченко Ешеков. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20128150402400/12г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.09.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4039
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 239