Производствен имот

Начална цена: 360547.20 лв. Покажи в EUR

8221 кв.м., Сопот

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 18.06.2018 до 18.07.2018
Обявяване на: 19.07.2018 12:00
Публикувана на: 12.06.2018 16:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ид 20148250400371 - Поземлен имот с идентификатор 68080.504.45 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, четири, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, с площ на поземления имот: 8221 кв.м. (осем хиляди двеста двадесет и един кв.м.), трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - за черната и цветната металургия, стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 45 (четиридесет и пет), при съседи на поземления имот: 68080.504.42; 68080.504.47; 68080.504.22; 68080.504.24, ведно с построените в гореописаният поземлен имот сгради, както следва: 1.1.) Сграда с идентификатор 68080.504.45.1 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, четири, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, със застроена площ на сградата: 3005 кв.м. (три хиляди пет кв.м.), брой етажи: 1 (един), предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - няма. На място при извършване на изпълнителните действия по опис на недвижимия имот е констатирано, че северната, източната и част от западната стена на сграда  с идентификатор 68080.504.45.1 са разрушени напълно до бетонова настилка и машинни фундаменти. В южната и в централната част на сградата са останали части от същата на две и три нива, полуразрушени, с разрушен покрив. В североизточната част на сграда с идентификатор 68080.504.45.1 е останало полуразрушено в горната си част подземно ниво. 1.2.) Сграда с идентификатор 68080.504.45.2 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, четири, пет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив , одобрени със Заповед РД - 18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, със застроена площ на сградата: 80 кв.м. (осемдесет кв.м.), брой етажи: 1 (един), предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - няма; 1.3.) Сграда с идентификатор 68080.504.45.3 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, четири, пет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, със застроена площ на сградата: 72 кв.м. (седемдесет и два кв.м.), брой етажи: 1 (един), предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - няма. На място при извършване на изпълнителните действия по опис на недвижимия имот е констатирано, че сграда с идентификатор 68080.504.45.3 е съборена, като от нея е останал бетонов фундамент, до кота -3м., с подземно ниво. 1.4.) Сграда с идентификатор 68080.504.45.4 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, четири, пет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, със застроена площ на сградата: 599 кв.м. (петстотин деветдесет и девет кв.м.), брой етажи: 1 (един), предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - няма. 1.5.) Сграда с идентификатор 68080.504.45.6 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, четири, пет, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, със застроена площ на сградата: 62 кв.м. (шестдесет и два кв.м.), брой етажи: 1 (един), предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - няма. На място при извършване на изпълнителните действия по опис на недвижимия имот е констатирано, че сграда с идентификатор 68080.504.45.6 е полуразрушена. Гореописаните недвижими имоти съгласно Нотариален акт представляват:  Имот № 000045 (нула нула нула нула четири пет), находящ се в землището на град Сопот, с ЕКАТТЕ 68080, община Сопот, с площ от 8221 кв.м. (осем хиляди двеста двадесет и един кв.м.), начин на трайно ползване  - производствен терен, представляващ част от дворно място на основна производствена площадка на ВМЗ ЕАД Сопот, извън регулацията на гр. Сопот, при граници и съседи: имот № 000022 - спец.предназн.на „ВМЗ“ ЕАД, имот № 000105 - спец.предназн.на „ВМЗ“ ЕАД, имот № 000047 - ведомствен път на „Бутранзит - 7“ ЕООД и др., имот № 000042 - животновъдна ферма на „Боско строй“ ЕООД, ведно с построените в имота сгради: 1.1.) Цех за преработка на алуминиеви отпадъци - сглобяема масивна конструкция, състояща се от два корпуса с обща застроена площ от 2880 кв.м. (две хиляди осемстотин и осемдесет кв.м.), 1.2.)  Стружково стопанство - състоящо се от Цех за стружкодробене, сглобяема масивна конструкция, двуетажна със застроена площ от 493 кв.м. (четиристотин деветдесет и три кв.м.), ведно с оборотна помпена станция и сграда - канцеларии, 1.3.) Склад (навес) за шлака - масивна конструкция, едноетажна, със застроена площ от 72 кв.м. (седемдесет и два кв.м.). Начална цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 360 547,20 лева (триста и шестдесет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и двадесет стотинки) с вкл. ДДС върху данъчната основа,  съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.    Забележка! Адресът на РС - Карлово е променен, считано от 18.06.2018 г. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши на адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, учебен корпус на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ет. 2.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221