Производствен имот

Начална цена: 160272.00 лв. Покажи в EUR

19370 кв.м., Сопот

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 18.06.2018 до 18.07.2018
Обявяване на: 19.07.2018 12:30
Публикувана на: 12.06.2018 16:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ид 20148250400371 - Поземлен имот с идентификатор 68080.504.46 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Сопот, община Сопот, област Пловдивска, с площ на поземления имот: 19370 кв.м. (деветнадесет хиляди триста и седемдесет кв.м.), трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - за черната и цветната металургия, стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 46 (четиридесет и шест), при съседи на поземления имот: 68080.13.4; 68080.13.287; 68080.504.22; 68080.13.5. Гореописаният поземлен имот по Нотариален акт представлява: Имот № 000046 (нула нула нула нула четири шест), находящ се в землището на град Сопот, с ЕКАТТЕ 68080, община Сопот , незастроен терен с площ от 19370 кв.м. (деветнадесет хиляди триста и седемдесет кв.м.), начин на трайно ползване - произв. терен, представляващ част от дворно място на основна площадка на ВМЗ ЕАД Сопот, извън регулацията на гр. Сопот, при граници и съседи: имот № 000022 - спец.предназн.на ВМЗ ЕАД, имот № 013005 - пасище, мера на ОПФ - Сопот, имот № 011287 - пасище, мера на ВМЗ ЕАД. Начална цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 160 272 лева (сто и шестдесет хиляди двеста седемдесет и два лева) с вкл. ДДС върху данъчната основа,   съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС. Забележка! Адресът на РС - Карлово е променен, считано от 18.06.2018 г. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши на адрес: гр. Карлово, ул. „Тодор Каблешков“ № 1, учебен корпус на ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ет. 2.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221