Заведение

Начална цена: 166360.00 лв. Покажи в EUR

98 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 08:30
Публикувана на: 13.06.2018 15:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от ПЪРВИ ЕТАЖ, преустроен съгласно Разрешение за строеж №491/08.10.1992 г. на Община Добрич и одобрен проект за "Преустройство на част от съществуващо масивно жилище в кафе - аператив", разрешен за ползване с Разрешение за ползване №45/12.01.1996 г., включващ за с барплот с 9 места, 2 зали с 30 места, 2 склада, подготвително и санитарни помещения, функциониращ като "Снек - бар "Регал", който първи етаж е с площ от 196.15 /сто деветдесет и шест цяло и петнадесет стотни/ кв.м., на двуетажна сграда, която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич е с идентификатор 72624.623.477.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, седем, седем, точка, едно/ със застроена площ от 179 /сто седемдесет и девет/ кв.м., а по документ за собственост - масивна двуетажна сграда с разгъната застроена площ от 383.52 /триста осемдесет и три цяло петдесет и две стотни/ кв.м., ведно със съответната 1/2 /една втора/ идеална част от изградената към търговската площ Лятна тераса с търговско предназначение с площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м. със 100 броя места за хранене, изградена при граници: на север - сграда, на изток - ул. "Йордан Йовков", на юг - имот с идентификатор 72624.623.1119, в Поземлен имот, находящ се в гр. Добрич, ул. "Йордан Йовков" №1, с идентификатор 72624.623.477 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, седем, седем/ по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-08-Д-823/15.07.2008 г. на Началника на СГКК - гр. Добрич, целият площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м. по акт за собственост, а по скица - с площ от 433 /четиристотин тридесет и три/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10м./, при съседи: 72624.623.9506, 72624.623.9515, 72624.623.332, 72624.623.476, ведно със съответната част Избено помещение с площ от 89.50 /осемдесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м. на сградата с идентификатор 72624.623.477.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, и ведно със съответната част от общите части на сградата и върху 410 /четиристотин и десет/ кв.м. идеална част от поземления имот, върху който е построена сградата. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана , вписана в СВ - гр. Добрич, акт №108, том 1, дв.вх.рег.№1428/12.02.2014 г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №144, том 3, дв.вх.рег.№9532/09.10.2015 г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №115, том 1, дв.вх.рег.№1392/22.02.2018 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3868
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197