Земеделска земя

Начална цена: 808.00 лв. Покажи в EUR

1983 кв.м., Рогозиново
м. Каратопрака

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 25.06.2018 до 25.07.2018
Обявяване на: 26.07.2018 10:10
Публикувана на: 13.06.2018 15:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 62832.150.31 /шестдесет и две хиляди осемстотин тридесет и две точка сто и петдесет точка тридесет и едно/ с. Рогозиново, общ. Харманли, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-537/22.02.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед да изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „Каратопрака“, площ 1 983 кв.м. /хиляда деветстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 150031 /сто и петдесет хиляди тридесет и едно/, при съседи: № 62832.150.2362832.150.33, 62832.150.30, съгласно копие от кадастрона карта с данни от КРНИ вх. № 30330/01.06.2018г.

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3870
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197