Други

Начална цена: 1080.00 лв. Покажи в EUR

1128 кв.м., Драганово
с. Драганово, общ. Горна Оряховица, ул. „Марин Дринов“ № 11

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 09.06.2018 до 09.07.2018
Обявяване на: 10.07.2018 10:30
Публикувана на: 13.06.2018 16:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23100.501.796, съгласно Скица № 15-397583-12.08.2016 г. на СГКК гр. Велико Търново, с площ от 1 128 кв.м. (хиляда сто двадесет и осем квадратни метра) с административен адрес с. Драганово, общ. Горна Оряховица, ул. „Марин Дринов“ № 11, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи съгласно горецитираната скица: 23100.501.797, 23100.501.795, 23100.501.1900, 23100.501.794, 23100.501.1898, а съгласно документ за собственост представляващ: ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 100 кв.м. (хиляда и сто квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот VI-796 (шест римско за седемстотин деветдесет и шест арабско) в кв. 78 (седемдесет и осми) по плана на с. Драганово, общ. Горна Оряховица, при граници: улица, Марин Атанасов Златев и Цони Цонев Пенчиков.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220