Офис

Начална цена: 72000.00 лв. Покажи в EUR

67 кв.м., БУРГАС
гр.Бургас, жк."Славейков" бл.145, ет.1, вх.Б

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 14.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 10:45
Публикувана на: 13.06.2018 16:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижими имоти, находящи се в гр.Бургас, жк."Славейков" бл.145, ет.1, вх.Б, представляващи: ОФИС № 1/ едно/, вх.Б /буква “Б”/ находящ се на първия етаж на масивна смесена сграда построена в УПИ V – 40 / пети за имот с планоснимачен номер четиридесет/ в кв.54 – А /петдесет и четвърти буква “А”/, по плана на к-с.”Славейков”, гр.Бургас, с площ от 67.03 кв.м/ шестдесет и седем цяло и три стотни/ състоящ се от приемна, работно помещение, санитарен възел с тоалетна, склад, коридор и тераса, при граници: изток – офис № 4 на първия етаж вход Б, запад- калканна стена към УПИ IV- 40, север – офис № 2 на първия етаж вход Б, стълбищен коридор, стълбищна клетка, юг – външен зид, отдолу – магазин № 1 на партерния етаж вход Б, отгоре – апартамент № 5 на втория етаж вход Б, ведно със СКЛАД № 1 /едно/ на сутеренния етаж вход Б/ буква “Б”/ с площ от 10.12 кв.м/ десет цяло и дванадесет стотни/ при граници: външен зид, коридор, машинно помещение, коридор, ведно с 3.46 % /три цяло четиридесет и шест стотни процента/ равняващи се на 9.65 кв.м /девет цяло шестдесет и пет стотни квадратни метра/от общите части на сградата и с 3.46 % /три цяло четиридесет и шест стотни процента/ от правото на строеж върху терена, както и 14.00 кв.м/ четиринадесет квадратни метра/ идеални части от УПИ V – 40 / пети за имот планоснимачен номер четиридесет/ в кв.54 –А/ петдесет и четири буква А, по плана на лс.”Славейков”, урегулиран с площ от 429.00 кв.м / четиристотин двадесет и девет квадратни метра/, при граници: УПИ IV -40, терен към улица, терен с трафопост и обслужваш терен, улица, а съгласно схема на Агенция по кадастъра - Служба по Геодезия, Картография и Кадастър – гр.Бургас, представлява: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 07079.602.403.1.1 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, четиристотин и три, точка, едно, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-02-984/24.06.2013г., със застроена площ от няма данни, с адрес на имота: гр.Бургас, жк.”Славейков”, бл.145, вх.Б, ет.1, обект 1, с предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: ……., при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 07079.602.403.1.4, 07079.602.403.1.2, под обекта: 07079.602.403.1.21, над обекта: няма, който имот попада в СГРАДА № 1 /едно/, с идентификатор № 07079.602.403.1/нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин и две, точка, четиристотин и три, точка, едно/, ведно с 14.00 кв.м.ид.ч / четиринадесет квадратни метра идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.602.403 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка,шесттотин и две, точка, четиристотин и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД – 14-02-499/26.03.2012г. на началника на СГКК –гр.Бургас, с площ от 430 кв.м. /чтеиристотин и тридесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, жк.”Славейков”, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 40, квартал: 54, парцел: V, при съседи: 07079.602.401, 07079.602.402, 07079.602.407, 07079.602.404,07079.602.477.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3871
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197