Двустаен апартамент

Начална цена: 22880.00 лв. Покажи в EUR

51 кв.м., Созопол

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 14.06.2018 до 16.07.2018
Обявяване на: 17.07.2018 09:30
Публикувана на: 13.06.2018 17:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесети/ на втори жилищен етаж, с площ от 50.91 /петдесет цяло деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от кухня – дневна, баня – WC, спалня и тераса, при граници: североизток – външен зид, северозапад – външен зид, югоизток – студио № 13, югозапад – външен зид, както и 8.07 /осем цяло и седем стотни/ кв.м.ид.ч.от общите части на сградата и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена, а съгласно схема на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67800.7.188.1.12 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, седем, точка, сто осемдесет и осем, точка, едно, точка, дванадесет /, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД – 18-60/04.10.2007г.на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-24/13.01.2009г. на Началника на СГКК – Бургас, с площ от 50.91 кв.м./петдесет цяло и деветдесет и един стотни квадратни метра квадратни метра/, с адрес на имота: гр.Созопол, местност БУДЖАКА, ет.2, ап.12, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 8.07 кв.м.ид.части от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 67800.7.188.1.13, под обекта: 67800.7.188.1.7, 67800.7.188.1.6, над обекта: няма, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 1 с идентификатор № 67800.7.188.1 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, седем, точка, сто осемдесет и осем, точка, едно/ разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.7.188, ВЕДНО с 89/1513 кв.м. идеални части /осемдесет и девет върху хиляда петстотин и тринадесет квадратни метра/ идеални части от терена върху който е построена сградата, който е идентичен с УПИ ХII-7188 /дванадесет за планоснимачен номер седем хиляди сто осемдесет и осем/, находящ се в местността „Буджака”, в землището на гр.Созопол, с площ за целия имот от 1 517 дка /един декар петстотин и седемнадесет квадратни метра/, а съгласно скица на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.7.188 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, седем, точка, сто осемдесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД – 18-60/04.10.2007г.на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-02-24/13.01.2009г. на Началника на СГКК – Бургас, с площ от 1 513 кв.м./хиляди петстотин и тринадесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр.Созопол, местност БУДЖАКА, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За вилна сграда, номер по предходен план: 7188, парцел: ХІІ, съседи: 67800.7.660, 67800.7.141, 67800.7.56, 67800.7.187, 67800.6.119, 67800.7.659.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3872
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197