Парцел

Начална цена: 139656.60 лв. Покажи в EUR

2868 кв.м., ПАЗАРДЖИК

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 15:00
Публикувана на: 14.06.2018 08:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.27.146 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет с шест/ с площ от 2868 кв.м. /две хиляди осемстотин шестдесет и осем квадратни метра/ по кадастралната карта на гр. Пазарджик, Област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, местност ТАТАР МЕЗАР , с начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработваща промишленост, с трайно предназначение на територията: земеделска, при граници и съседи: 55155.27.147, 55155.27.153, 55155.27.119, който имот, съгласно документ за собственост е Имот № 027146 /двадесет и седем хиляди сто четиридесет и шести/ по картата на възстановената собственост в землището на град Пазарджик, с площ от 2569 кв.м/две хиляди петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с начин на трайно ползване „дървопреработка“ , местността „Татар Мезар”, представляващ УПИ І – автомивка /едно римско – автомивка/, съгласно скица на Община Пазарджик № 287/04.02.2008г. при граници и съседи: имот № 027147 – хранителна пр.на „Марица олио“ АД; № 027119 – път І клас на държавата-МТ, имот № 027153 – ремонт тр.ср. – държ. поземлен фонд – МЗГ, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.4 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка четири/ с площ от 419 кв.м. /четиристотин и деветнадесет квадратни метра/ на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда, която съгласно Акт за узаконяване № 36/28.10.1998г. на Община Пазарджик е масивна сграда с площ от 401.20 кв.м./четиристотин и едно цяло и двадесет стотни квадратни метра/, разположена в гореописаният поземлен имот.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3872
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197