Многостаен апартамент

Начална цена: 130072.00 лв. Покажи в EUR

112 кв.м., ВАРНА
УЛ. ПРОФЕСОР ДЕРЖАВИН 27

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 25.06.2018 до 25.07.2018
Обявяване на: 26.07.2018 13:40
Публикувана на: 14.06.2018 09:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20177110400084 Изходящ №: 12856 / 18.05.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  25.06.2018 г. до 25.07.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 25.07.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото МАРИЯНА ЛИЛИЯНОВА СТОЯНОВА и РУМЯНА ВАСИЛЕВА ЧИРПАНЛИЕВА, в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по изп.дело № 20177110400084 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, а именно: АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, находящ се в град Варна, ул.“Професор Николай Державин №“27 /двадесет и седем/, ет. 1 /първи/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1505.31.1.4 /едно нула едно три пет точка едно пет нула пет точка три едно точка едно точка четири/, попадащ в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1505.31 /едно нула едно три пет точка едно пет нула пет точка три едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение на самостоятелен обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 112.00 /сто и дванадесет/ кв.м., състоящ се от: три спални, дневна, кухня с трапезария, сервизни помещения, при граници на жилището по документ за собственост: калкан, улица, апартамент № 3 и двор, и при граници по Схема - на същия етаж: 10135.1505.31.1.3, под обекта: 10135.1505.31.1.41, 10135.1505.31.1.38, над обекта: 10135.1505.31.1.7, заедно с прилежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /шест/ с площ от 7.10 /седем цяло и десет стотни/ кв.м., при граници по нотариален акт: изба № 7, изба № 24, изба № 5 и коридор, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж. Имотът е ипотекиран в полза РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД за сумата в размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  130 072.00 лв. (сто и тридесет хиляди седемдесет и двe лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  25.06.2018 г. до 25.07.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  25.06.2018 г. до 25.07.2018 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, IBAN BG08 RZBB 9155 1005 7477 26 , BIC код RZBBBGSF, по изп.дело 20177110400084. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  25.06.2018 г. до 25.07.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 26.07.2018 г. от 13.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Ангел Кънчев No19, ет.3, ап.1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3868
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197