Земеделски имот

Начална цена: 6610.40 лв. Покажи в EUR

1067 кв.м., Бошуля

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Срок: от 19.06.2018 до 19.07.2018
Обявяване на: 20.07.2018 15:00
Публикувана на: 14.06.2018 09:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе публична продан, на недвижимо имущество, собственост на Силвия Бойчева Цветкова, придобито след вписване на Договорна ипотека Акт № 31,том 3, дв.вх.рег. № 7257/18.12.2009г. в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД от длъжника „ЕКОГАРАНТ-ЕИ“ ЕООД. I. ПРОДАВАНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЦЕНА 1. УПИ III - 59 /трети за имот петдесет и девет/, с площ от 1 410 /хиляда четиристотин и десет квадратни метра/ кв.м., незастроен в квартал 21 /двадесет и първи/ по плана на с. Бошуля, община Септември, ведно с всички съществуващи и бъдещи подобрения и приращения върху имота, при съседи: изток - улица, запад УПИ ХI - 59, север УПИ II - водно стопанство, юг - УПИ IV – 60. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 7 862,40 /седем хиляди осемстотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ лева, определена на осн. чл. 485, ал. 4 ГПК. 2. УПИ ХI - 59 /единадесети за имот петдесет и девет/, с площ от 1 067 /хиляда шестдесет и седем квадратни метра/ кв.м., незастроен в квартал 21 /двадесет и първи/ по плана на с. Бошуля, общ. Септември, ВЕДНО с всички съществуващи и бъдещи подобрения и приращения върху имота, при съседи: изток - УПИ III - 59, запад - улица, север - УПИ I - 57, юг - УПИ IV - 60 и УПИ ХII – 64. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 6 610,40 /шест хиляди шестстотин и десет лева и четиридесет стотинки/ лева, определена на осн. чл. 485, ал. 4 ГПК. 3. УПИ X - 325 /десети за имот триста двадесет и пети/, с площ от 700 /седемстотин квадратни метра/ кв.м., в квартал 33 /тридесет и трети/ по плана на с. Бошуля, общ. Септември, ведно с всички съществуващи и бъдещи подобрения и приращения върху имота, при съседи: изток - УПИ - V - 368 и УПИ - VI - 369, запад УПИ ХI - 365 и улица, север УПИ III - 50, юг - улица и УПИ IХ – 366. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 3 692,00 /три хиляди шестстотин деветдесет и два лева/ лева, определена на осн. чл. 485, ал. 4 ГПК. 4. УПИ ХII - 102 /дванадесети за имот сто и втори/, с площ от 606 /шестстотин и шест квадратни метра/ кв.м., в квартал 10 /десети/ по плана на с. Бошуля, общ. Септември, ведно с построената в имота ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 52 /петдесет и два квадратни метра/ кв.м., ведно с всички съществуващи и бъдещи подобрения и приращения върху имота, при съседи: изток - УПИ ХI - 101, запад - УПИ ХIII - 103, север - УПИ IV - 100, юг - улица. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 4 576,80 /четири хиляди петстотин седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева, определена на осн. чл. 485, ал. 4 ГПК. II. СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН Публичната продан ще се проведе от 19.06.2018г. до 19.07.2018г. в Районен съд Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (19.07.2018г.). Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач ще се извърши от ЧСИ Мария Ангелова или помощник частен съдебен изпълнител на 20.07.2018г. от 15.00 часа в сградата на Районен съд Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3. III. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Тежести върху недвижимите имоти: Възбрана, Акт № 61, том 1, дв. вх. рег. № 589 / 01.02.2016г. вписана по изп. дело № 9/2016г. по описа на ЧСИ Мария Ангелова. Възбрана, Акт № 2, том 1, дв. вх. рег. № 5/03.01.2013г. вписана по изп. дело № 609/2012г. по описа на ЧСИ Никола Попов, което е прехвърлено за продължаване на изпълнителните действия при ЧСИ Мария Ангелова и е образувано под № 9/2016г. Договорна ипотека, Акт № 168, том 5, дв. вх. рег. № 9002/07.11.2008г. учредена в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. Договорна ипотека, Акт № 31, том 3, дв. вх. рег. № 7257/18.12.2009г. учредена в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. Покупко-продажба на недвижим имот, Акт № 30, том 11, дв.вх.рег. № 3089/25.06.2010г., купувач Силвия Бойчева Тодорова /Цветкова/. Договорна ипотека /Договор за цесия/, Акт № 170, том 2, дв. вх. рег. № 12131/28.12.2017г. с цедент „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД и „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД – цесионер. На осн. чл. 488 ГПК - книжата за проданта могат да се получат от регистратурата на РС Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 3 и от кантората на ЧСИ Мария Ангелова, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев № 11, партер. Няма назначен пазач на недвижимите имоти. Всички желаещи да огледат недвижимите имоти могат да сторят това всяка сряда от 14:00 до 15:00 часа, след изрично депозирана молба в кантората на частния съдебен изпълнител. Наддавателни предложения - на осн. чл. 489, ал. 1 ГПК За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Ал. 2 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Ал. 4 Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Ал. 5 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Ал. 6 Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Задатъкът в размер 10 на сто от посочената по-горе начална цена, следва да бъде внесен по банкова сметка с титулар ЧСИ Мария Ангелова - ЦКБ АД, клон Пазарджик, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF, като посочите номера на изпълнителното дело. Внимание: В случай, че предложената цена е над 30 000,00 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът (юридическо лице) да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на необходимите документи: наддавателно предложение и посочените декларации може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова.

ЧСИ

Име: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Служебен номер: 884
Телефон: 034 98 61 51
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11, ет. 0
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.maria-angelova.net
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Ганчева Николова - Ангелова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220