Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Земеделска земя

Начална цена: 4816.00 лв. Покажи в EUR

7000 кв.м., Мирово

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 11.09.2018 до 11.10.2018
Обявяване на: 12.10.2018 10:00
Публикувана на: 14.06.2018 09:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот № 008035 /осем хиляди тридесет и пети/, находящ се в землището на с. Мирово, ЕКАТТЕ: 48372 (четири, осем, три, седем, две), общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, с площ от 7.000 дка (седем декара), с начин на трайно ползване: НИВА, в местността „ДИНГИ КЪР“, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници и съседи: имот № 008034 – нива на Вълчо Маринов Вълчев, имот № 000030 – полски път на Община Братя Даскалови, имот № 008036 – нива на Нанка Маринова Младенова, имот № 008009 – нива на Адванс Терафонд Адсиц, имот № 008010 – нива на насл. на Тодор Иванов Костадинов. Имотът е образуван от имот № 008020. Съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ имотът представлява Поземлен имот с идентификатор 48372.8.35 /четиридесет и осем хиляди триста седемдесет и две, точка, осем, точка, тридесет и пет/, находящ се в село Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-370/7.02.2018 год. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „ДИНГИ КЪР”, с площ от 7 000 кв. м. /седем хиляди кв.м./, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 008035, при съседи: 48372.21.30;48372.8.34;48372.8.10; 48372.8.9; 48372.8.36.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3860
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 238