Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Други

Начална цена: 126360.00 лв. Покажи в EUR

739 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
ул. Георги Байданов №2 - А

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 10.09.2018 до 10.10.2018
Обявяване на: 11.10.2018 09:00
Публикувана на: 14.06.2018 10:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68850.522.5576 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД – 14 – 24 – 229/11.12.2008г. на Началник на СГКК – Стара Загора с адрес на имота: град Стара Загора, кв. „Индустриален“, ул. „Георги Байданов” № 2 – А (две, тире, буква „а”), с площ на имота 739 кв.м (седемстотин тридесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5576 (пет хиляди петстотин седемдесет и шест), квартал: 4 (четири), парцел: XLVII (четиридесет и седми), при съседи на поземления имот по кадастрална карта: 68850.522.13, 68850.522.5577, 68850.522.5205, 68850.522.5441, ВЕДНО с находящите се в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор 68850.522.5576.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест, точка, едно), със застроена площ от 303 кв.м. (триста и три квадратни метра), на 1 (един) етаж, с предназначение: промишлена сграда; 2. Сграда с идентификатор 68850.522.5576.2 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест, точка, две), със застроена площ от 15 кв.м. (петнадесет квадратни метра), на 1 (един) етаж, с предназначение: промишлена сграда; 3. Сграда с идентификатор 68850.522.5576.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин двадесет и две, точка, пет хиляди петстотин седемдесет и шест, точка, три), със застроена площ от 340 кв.м. (триста и четиридесет квадратни метра), на 1 (един) етаж, с предназначение: промишлена сграда, а съгласно акт за собственост представлява УПИ XLVII 5576 (четиридесет и седми за планоснимачен номер пет хиляди петстотин седемдесет и шест), с площ 780 кв.м (седемстотин и осемдесет квадратни метра), находящ се в град Стара Загора, в кв. 4 (четири) – „Индустриален” по плана на град Стара Загора, ул. „Георги Байданов” № 2 – А (две, тире, буква „а”), при граници за парцела: улица, УПИ XIX 5441 и УПИ I 5205, с построената в него сграда, представляваща дял 4 (четвърти) съгласно одобрен от Община Стара Загора с протокол № 39 24 от 08.11.2006г. архитектурен проект за делба на „Главен корпус/бл. А и бл.Б, битовка и разширение/ компресорно и трафопост – нов на млекозавод „Сердика”, Компресорно, представляващо монолитна едноетажна сграда със стоманенобетонен скелет и рамкова конструкция, плосък покрив. Разположен в приземния етаж на южната фасада на трафопоста на кота – 4,80 (минус четири цяло и осемдесет). Застроена площ 900,25 кв.м (деветстотин цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра) и разгъната застроена площ 999,79 кв.м. (деветстотин деветдесет и девет цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра).

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3860
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 238