Парцел

Начална цена: 2556.00 лв. Покажи в EUR

1323 кв.м., Долна Студена
ул. "Ангел Кънчвв" - ИД 277/2017

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 08.07.2018 до 08.08.2018
Обявяване на: 09.08.2018 10:00
Публикувана на: 14.06.2018 12:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1.143 /едно точка едно четири три/, за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI /единадесет римско/, в квартал 10 /десет/ по кадастрален и регулационен план на с. Долна Студена, ЕККАТЕ 22277, общ. Ценово, обл.Русе, одобрен с Решение № 193 от 23.04.2013г. на Общински съвет Ценово, находящ се на ул. „Ангел Кънчев“, с площ 2.646 дка /два декара шестстотин четиридесет и шест квадратни метра/ и е отреден за Жилищно застрояване, ведно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от построените в него сгради, а именно: СГРАДА № 1.143.1 /едно точка едно четири три точка едно/, етаж 1 /едно/, представляваща ПАЯНТОВА, ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА, с площ 65 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/; СГРАДА № 1.143.2 /едно точка едно четири три точка две/, етаж 1 /едно/, представляваща ПАЯНТОВА, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, с площ 19 кв.м. /деветнадесет квадратни метра/; СГРАДА № 1.143.3 /едно точка едно четири три точка три/, етаж 1 /едно/, представляваща ПАЯНТОВА, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, с площ 89 кв.м. /осемдесет и девет квадратни метра/. Имотът има следните съседи: 1.141 – двор на Геновева Иванова Йорданова; 1.173 – улица; 1.144 – двор на Никола Иванов Леонов; 1.145 – двор насл. на Цветан Петков Бошков; 1.142 – двор насл. на Димитър Георгиев Кулев и др., съгласно скица, който имот е идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 191 /сто деветдесет и едно арабско/, в квартал 10 /десет/, по стария план на с. Долна Студена, обл. Русе (одобрен със Заповед № 273 от 1965г.), представляващ ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 2646.28 кв.м./две хиляди шестстотин четиридесет и шест квадратни метра и двадесет и осем квадратни дециметра/, с неуредени сметни отношения към ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 198 /сто деветдесет и осем/, в квартал 10 /десет/, ведно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП 88 кв.м. /осемдесет и осем квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ с РЗП 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с РЗП 65 кв.м. /шестдесет и пет квадратни метра/ по удостоверение за данъчна оценка към общ. Ценово, при граници: улица, ПИ – 192, ПИ – 197, ПИ – 198 и ПИ – 190.   ЦЕНА: 2 556.00 лв. вписана Възбрана в полза на „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД – цесионер на ОББ АД и в полза на „Каргил България“ ЕООД Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3870
  • Продажба на МПС: 104
  • Продажба на имущество: 197