Жилищна сграда

Начална цена: 32112.00 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., Белово
квартал "Малко Белово"

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Николов Самарджиев
Срок: от 18.06.2018 до 18.07.2018
Обявяване на: 19.07.2018 16:00
Публикувана на: 14.06.2018 15:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 60 (шестдесет) квадратни метра, постоена въз основа на отстъпено право на строеж върху УПИ ІV - 286 (четири римско за имот двеста осемдесет и шест арабско) в квартал 104 (сто и четвърти) по ПУП на град Белово, квартал "Малко Белово", целият с площ от 250 (двеста и петдесет) квадратни метра, при съседи на имота: от север - УПИ ІІІ - 279 /Павел Ив. Стефанов/, от запад - УПИ ХVІІІ - 287 /Димитър Мет. Георгиев/, от юг - УПИ V - 518 /Ангел Цветков Благоев/ и изток - улица. Описанието е съгласно Нотариален акт за констатиране право на собственост на недвижим имот вписан в Служба по вписванията при Районен съд град Пазарджик с вх. рег. № 1041/27.02.2008 година, акт № 64, том І. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 32112,00 лв., /тридесет и две хиляди сто и дванадесет лева/ съставляваща 90% от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал.2, във връзка с чл. 485 и чл.468, ал.1 от ГПК. Недвижимия имот е собственост на ВАСИЛ КРЪСТЕВ БЛАГОЕВ и СТЕФКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА. Тежести и вписвания за имота: Вписана възбрана по настоящото изпълнително дело в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег. №1073/17.02.2014г., Том 1, Акт № 102/2014г., дв. вх. рег.№1068/17.02.2014г.; Учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Пазарджик под вх. рег.№81987/23.04.2008г., Том 2, Акт№118/2008г., дв. вх. Рег. 2627/22.04.2008г., в полза на Банка ДСК ЕАД за сумата от 25000 лв.; Възбрана, отнасяща се само за УПИ IV-286, под вх.рег.№87667/17.10.2008г., Том 1, Акт № 64/2008г., Дв.вх.рег. № 1041/27.02.2008г. от ЧСИ Неделчо Митев. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Пазарджик всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: "БАНКА ДСК", STSABGSF BG46STSA93000021410654, с титуляр Частен съдебен изпълнител , Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд – Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК.. В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридически лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите могат да бъдат получени в кантората на Частен съдебен изпълнител Георги Самарджиев. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 19.07.2018г. (четвъртък) в 16:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд – гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол ( чл. 492, ал. 1 ГПК ).

ЧСИ

Име: Георги Николов Самарджиев
Служебен номер: 885
Телефон: 034 - 460 420
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Петко Машев №9, партер
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Самарджиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3625
  • Продажба на МПС: 100
  • Продажба на имущество: 220