Паркомясто

Начална цена: 11008.80 лв. Покажи в EUR

14 кв.м., ВАРНА
ул. Мадара 20а

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 06.07.2018 до 06.08.2018
Обявяване на: 07.08.2018 14:45
Публикувана на: 14.06.2018 15:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

13.75 КВ.М. ИД.Ч. от друг вид самостоятелен обект в сграда с 10135.2559.206.1.18 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, две, нула, шест, точка, едно, точка, едно, осем/ по кадастраланата карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД-18-92/14.10.2008 г., на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменена със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота гр. Варна, ул. Мадара №20-а, ет. -1, обект ПМ. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в имот с идентификатор №10135.2559.206 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, две, нула, шест/. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта 1/едно/, посочена в документа площ 96.25 / деветдесет и шест цяло двадесет и пет стотни/. При съседни самостоятелни обекти в сградата: на същият етаж няма, под обекта няма, над обекта няма, а съгасно документи за собственост паркомясто находящо се в сграда 1 /едно/ построена в ПИ №10135.2559.206 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, две, нула, шест/, с площ 384.00 /триста осемдесет и четири/ кв.м., при граници на дворното място по кадастрална карта: 10135.2559.85, 10135.2559.184, 10135.2559.91 с административен адрес гр. Варна, р-н Приморски, ул. „Мадара“ №20а /двадесет „а“/, а именно ПАРКОМЯСТО №2 /две/, находящо се в жилищна сграда №1 /едно/, построена в ПИ № 10135.2559.206 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, две, нула, шест/, с площ 384.00 /триста осемдесет и четири/ кв.м., при граници на дворното място по кадастрална карта: 10135.2559.85, 10135.2559.184, 10135.2559.91, с административен адрес гр.Варна, община Варна, област Варна, р-н "Приморски", ул."Мадара" №20а /двадесет "а"/, с площ на паркомястото 13.75 /тринадесет цяло седемдесет и пет стотни/ кв.м., както и прилежащите му 6.46 /шест цяло четиридесет и шест стотни/ кв.м. ид.ч. от маневреното хале и 1.8070% /едно цяло осем хиляди и седемдесет десетохилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата или с обща площ на паркомястото, включително идеалните части - 24.16 /двадесет и четири цяло и шестнадесет стотни/ кв.м., при граници на паркомястото: паркомясто №3, паркомясто №1, маневрено хале и калкан, находящо се в сутеренния етаж на сградата на горепосочения административен адрес, съставляващ Подземен паркинг с идентификатор № 10135.2559.206.1.18 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, пет, девет, точка, две, нула, шест, точка, едно, точка, едно, осем/, целият с площ 96.25 /деветдесет и шест цяло двадесет и пет стотни/ кв.м., при граници на подземния паркинг: ул."Мадара", от две страни проектен калкан и вътрешен двор, прилежащи към подземния паркинг общо 12.649% /дванадесет цяло шестстотин четиридесет и девет хилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място и маневрено хале с площ 45.22 /четиридесет и пет цяло двадесет и две стотни/ кв.м.

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3634
  • Продажба на МПС: 98
  • Продажба на имущество: 221