Хотел

Начална цена: 1452571.20 лв. Покажи в EUR

1014 кв.м., СОФИЯ
ул. "Любляна" 46

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 23.06.2018 до 23.07.2018
Обявяване на: 24.07.2018 09:00
Публикувана на: 21.06.2018 12:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 23.06.2018г. до 23.07.2018г. на следния недвижим имот, собственост на ЕЛЕНА П ЕООД, а именно: СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ (преди преустройството представляващо хотел и ресторант), находящо се в град София, Столична община – Район „Овча купел“, на улица „Любляна“ 46, със застроена площ от 1 014 квадратни метра и с разгърната застроена площ от 1 681 квадратни метра, състоящо се от: сутерен, разположен на кота -2,50 метра, партер, разположен на кота 0,00 метра, със застроена площ от 1 014 квадратни метра, състоящ се от двадесет стаи с антре и с баня- тоалетна към всяка една от тях, две стаи с баня – тоалетна към всяка една от тях, кафене – столова с шубар, кухня, помещение за подготовки, склад, умивалня, коридор, тоалетна, помещение за главно ел. табло, канцелария, стълбище и фоайе и първи етаж, разположен на кота +2,70 метра, със застроена площ от 667 квадратни метра, състоящ се от десет стаи, с антре и с баня – тоалетна към всяка една от тях, осем стаи с баня – тоалетна към всяка една от тях и с общо антре за всеки две от стаите, фоайе и стълбище, заедно с УРЕГУЛИРАНИЯ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, върху който е построена гореописаната сграда – студентско общежитие, целият урегулиран поземлен имот с площ от 3 890 квадратни метра, съставляващ съгласно скица урегулиран поземлен имот V – за КОО, от квартал 92 по плана на град София, местността „Овча купел“, идентичен с поземлен имот, с планоснимачен номер 797 с площ от 3 890 квадратни метра /който поземлен имот с планоснимачен номер 797 в урегулиран поземлен имот V – за КОО е идентичен с урегулиран поземлен имот ІІІ – за КОО, от квартал 95 по предишен план на град София, местността „ж.к. Овча купел“/, при съседи на урегулирания поземлен имот по нотариален акт: улица „Любляна“, урегулиран поземлен имот І – за профсъюзна школа и от две страни - урегулиран поземлен имот ІІ – за ЦНИКА и при съседи по скица: улица, алея и урегулиран поземлен имот VІ – за научен институт и Т.П., заедно с всички подобрения в гореописания урегулиран поземлен имот, който недвижим имот е заснет като: Сграда с идентификатор № 68134.4338.1740.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, район „Овча купел“, ул. „Любляна“ № 48, със застроена площ: 678.00 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: хотел, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, Сграда с идентификатор № 68134.4338.1740.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, район „Овча купел“, ул. „Любляна“ № 48, със застроена площ: 355.00 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: хотел, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, Сграда с идентификатор № 68134.4338.1740.3 /при описа е установено, че сградата не съществува/, Сграда с идентификатор № 68134.4338.1740.4 и Сграда с идентификатор № 68134.4338.1740.5, заедно с Поземления имот в който са построени сградите, който имот е с идентификатор № 68134.4338.1740 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Овча купел“, ул. „Любляна“ № 48, с площ на имота: 3 868.00 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 740, квартал: 92, парцел: V, при съседи на поземления имот с идентификатори № №: 68134.4338.1728, 68134.4339.2035, 68134.4338.1802, 68134.4338.1801, заедно със всички подобрения в посочения имот. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза Столична община, Дирекция ревизии и събиране на вземания и ТД НАП София-град, по изпълнително дело № 20189210400608 по описа на ЧСИ Стефан Петров, рег. № 921 в КЧСИ, вписана в СВ – гр. София, акт № 124, том 11, дв.вх.рег. № 34081/31.05.2018г., за сумата от 170 743,38 лв. 1. Възбрана в полза на взискателя, по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 163, том 9, дв.вх.рег. № 29920/28.05.2015г., за сумата от 6 803 905.86 лв. 2. Договорна ипотека в полза на взискателя, по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 3, том 4, дв.вх.рег. № 23003/09.06.2009г., за сумата от 3 000 000 евро – главница. 3. Искова молба с ищец „ЦНИКА“ ЕАД /сега „ДЖЕЙ И ЕЛ ЦЕНТЪР“ АД/, вписана в СВ – гр. София, акт № 283, том 1, дв.вх.рег. № 5535/12.03.2002г. 4. Отбелязване по вписани искови молби, вписано в СВ – гр. София, акт № 177, том 3, дв.вх.рег. № 73460/09.10.2008г. 5. Искова молба с ищец „ДЖЕЙ И ЕЛ ЦЕНТЪР“ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 138, том 5, дв.вх.рег. № 47918/05.12.2003г. 6. Заличаване на искова молба, вписано в СВ – гр. София, акт № 175, том 3, дв.вх.рег. № 73458/09.10.2008г. 7. Представено по делото становище от „ДЖЕЙ И ЕЛ ЦЕНТЪР“ АД, съгласно което се твърди, че е постогнато споразумение по заведените искове. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 1 452 571.20 лв. (един милион четиристотин петдесет и две хиляди петстотин седемдесет и един лева и двадесет стотинки). Същата представлява новата начална цена за имота. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят всеки понеделник, сряда и петък от 12.00ч. до 13.00ч. За пазач на имота е назначен Христо Рашев, тел.: 0888 706 112. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20157900400699 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 24.07.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2760
  • Продажба на МПС: 165
  • Продажба на имущество: 248