Къща

Начална цена: 60000.00 лв. Покажи в EUR

46 кв.м., СОФИЯ
ул. „Архиепископ Прохор Охридски“ № 17, ет. 1

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 30.06.2018 до 30.07.2018
Обявяване на: 31.07.2018 09:00
Публикувана на: 28.06.2018 18:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 348 от ГПК във чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 30.06.2018 г. до 30.07.2018 г. на следния неподеляем недвижим имот, собственост на съделителите съответно при квоти 1/6 ид. част за Спас Страхилов Кръстев, 1/6 ид. част за Лилия Спасова Кръстева, 1/6 ид. част за Станимир Страхилов Кръстев, както и ¼ ид. част за Влайко Григоров Апостолов и ¼ ид. част за Красимир Влайков Апостолов, двамата като наследници на Роза Петкова Апостолова, а именно: Западен близнак (жилище) от масивна жилищна сграда, състоящ се от стая, хол, кухня и антре, застроен на 46 (четиридесет и шест) кв. м, заедно с мазе, заедно с ½ идеална част от дворното място, в което е построена сградата, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4359.232.1.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, три, пет, девет, точка, две, три, две, точка, едно, точка, едно), съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Люлин“, ул. „Архиепископ Прохор Охридски“ № 17, ет. 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4359.232, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 46 (четиридесет и шест) кв. м, с прилежащи части: мазе, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, като поземленият имот с идентификатор 68134.4359.232 е с площ от 527 кв. м, номер по предходен план 318, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 68134.4359.231, 68134.4359.230, 68134.4359.226, 68134.4359.233, 68134.4359.324 Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 60000.00 лв. (шестдесет хиляди лева). Същата представлява 80% от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 40, том 11, дв.вх.рег. № 23579/28.05.2018 г.; Искова молба, вписана в СВ – гр. София, акт № 35, том 16, дв.вх.рег. № 69864/29.12.2014 г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Спас Кръстев, тел.: 0898 455 198. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20187900400705 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Съделителят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 354, ал. 1 ГПК всеки съделител в делбата може да изкупи имота при условията на чл. 505, ал. 2 ГПК. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 31.07.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2760
  • Продажба на МПС: 165
  • Продажба на имущество: 248