Ателие, Таван

Начална цена: 109440.00 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., СОФИЯ
бул. "Цар Борис III " №152, ет.3

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 02.07.2018 до 02.08.2018
Обявяване на: 03.08.2018 09:00
Публикувана на: 29.06.2018 13:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 02.07.2018 г. до 02.08.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на ЕВАГОРАС ЕЛИА и ДЕСПИНА ЕЛИА, а именно: АТЕЛИЕ № А10 /„А“ десет/, находящо се в гр. София, Столична община, район "Овча купел", бул. "Цар Борис III /трети/" №152 /сто петдесет и две/, ет.3 /три/, кота + 5.70 /пет цяло и седемдесет стотни/ м., в Секция А в Сграда със смесени функции (с жилища, ателиета, офиси, спортен център, подземни гаражи и трафопост) съгласно застроителния план и Разрешение за строеж №343/17.05.2006г. на Столична община, Дирекция "Архитектура и градоустройство", състоящ се от шест секции A, B, C, D, E и F, всяка от които с партер, пет жилищни и един подпокривен етаж, която сграда съгласно одобрен архитектурен проект от 06.04.2006г. и преработки от 06.07.2007г., 18.10.2007г. и 07.08.2008г. от Дирекция "архитектура и градоустройство" към Столична община, е с обща застроена площ от 2013 /две хиляди и тринадесет/ кв.м. и разгъната застроена площ от 13 026.80 /тринадесет хиляди двадесет и шест цяло и осемдесет стотни/ кв.м. без сутерена, който сутерен е с разгъната застроена площ от 4302.20 /четири хиляди триста и две цяло и двадесет стотни/ кв.м., с площ на Ателието от 59.66 /петдесет и девет цяло и шестдесет и шест стотни/ кв.м., състоящо се от: антре, кабинет с кухня, тераса, кабинет, коридор, баня с тоалетна, при съседи според Архитектурните проекти: коридор на секция А, Ателие № А11 /„А“ единадесет/, двор, Апартамент № А9 /„А“ девет/, ведно с принадлежащото към ателието Мазе № 12 /дванадесет/ с площ от 2.00 /два/ кв.м., находящо се в сутерена на същата сграда, при съседи на мазето: Мазе № 11 /единадесет/, Гараж № 49 /четиридесет и девет/, мазе № 13 /тринадесет/, коридор на мазетата от секция А и мазе № 14 /четиринадесет/, ведно с припадащите се към ателието 3.0887 % /три цяло осемстотин осемдесет и седем десетохилядни върху сто/ идеални части от общите части на секция А на сградата, равняващи се на 10.54 /десет цяло и петдесет и четири стотни/, и заедно с 3.0887 % /три цяло осемстотин осемдесет и седем десетохилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо УПИ IX-391 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и едно/ в квартал 196 /сто деветдесет и шест/ по плана на гр. София, местност "Цар Борис III /трети/", одобрен с Решение №110 /сто и десет/ по Протокол №32 от 10.12.2001г. на СОС и ИЗРП, одобрено с Решение №23 по Протокол №36 от 15.04.2002г., целият с площ от 4700 /четири хиляди и седемстотин/ кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ VIII-393 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер триста деветдесет и три/, улица и УПИ X-390 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер триста и деветдесет/. Към момента административният район, в който се намира имотът, е кадастриран, но самият обект няма идентификатор съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София. Съгласно чл. 6, ал. 3 ПВ в Постановлението за възлагане недвижимият имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 ЗКИР и към него се прилага скица - копие от кадастралната карта. Предвид горното, в случай, че към момента на издаване на постановлението за възлагане, имотът няма идентификатор, купувачът ще трябва да инициира и проведе процедура по нанасяне на имота в кадастрална карта. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 109 440,00 лв. /сто и девет хиляди четиристотин и четиридесет лева и нула стотинки/. Същата представлява 90 % от началната цена по предходната публична продан. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, вписана в СВ – гр. София, акт № 62, том L, дв.вх.рег. № 57576/10.08.2007г. за сумата от 4 750 000 евро Възбрана в полза на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, по изпълнително дело № 20147900400548 по мой опис, вписана в СВ – гр. София, акт № 110, том 9, дв.вх.рег. № 19458/28.04.2014г., за сумата от 534 255,80 лв. Възбрана в полза на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ – гр. София, акт № 181, том 5, дв.вх.рег. № 13167/15.03.2017г., за сумата от 678 938,21 лв. Новиране на договорна ипотека в полза на взискателя БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД, вписано в СВ – гр. София, акт № 153, том 47, дв.вх.рег. № 51299/08.08.2017г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен Валери Ненов, тел.: 0898/ 592 025. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 43 PIRB 8050 1604 0134 21, BIC код PIRBBGSF по изпълнително дело № 20147900400707 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 03.08.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2759
  • Продажба на МПС: 165
  • Продажба на имущество: 248