Къща

Начална цена: 20340.00 лв. Покажи в EUR

900 кв.м., Къртожабене
улица „ Радецки“№3

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 04.10.2018 09:00
Публикувана на: 12.07.2018 15:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 926/2018г. с Изх. № 30778/ 12.07.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 03.09.2018г. до 17.00 часа на 03.10.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на ГЕРГИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА и СТОЯНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА, а имено: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен № IX – 134 /девет римско за имот сто тридесет и четири арабско,/ находящ се в село Къртожабене, община Плевен, област Плевен, на улица „ Радецки“№3 /три/, в квартал 17 а / седемнадесет буква „а“/, по плана за земеразделяне на село Къртожабене, целият с площ от 900,00 кв.м. / деветстотин квадратни метра/, ЗАЕДНО с построените в този поземлен имот ЖИЛИЩНА СГРАДА, ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА и други подобрения, при съседи на имота: улица, УПИ VIII – 135 на Ангел Николов Денов и гора. - при първоначална цена – 20 340 лева /двадесет хиляди триста и четиридесет лева/ Данъчната оценка за целият имот е в размер на 1854.90 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Гореописания недв.имот се изнася на публична продан, съгласно съдебно Решение №1774 от 23.10.2017г. по гр.д.№4062/2017г. по описа на Плевенски Районен Съд. От получената при публична продан сума, да се образуват два равни дяла, по един дял за всяка от страните ГЕРГИНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА и СТОЯНКА ХРИСТОВА ПЕТКОВА. Тежести за имота: Искова молба том 6, акт №121/2017г., по гр.д.№4062/2017г., за делба, ищец Гергина Георгиева, ответник Стоянка Петкова; Възбрана том 1, акт №149/2018г., по изп.д.№20188150400926 на ЧСИ Татяна Кирилова. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в с.Къртожабене, при Стоянка Петкова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20188150400926. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 04.10.2018 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 12.07.2018г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4309
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 220