Склад

Начална цена: 18072.00 лв. Покажи в EUR

542 кв.м., Гиген

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 03.09.2018 до 03.10.2018
Обявяване на: 04.10.2018 09:00
Публикувана на: 12.07.2018 16:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №2048/ 2014г. с Изх. № 30882/ 12.07.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 03.09.2018г. до 17.00 часа на 03.10.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЮСЕИН ЮСЕИН ХАСАН, а именно: СКЛАД ЗА ХРАНИ, находящ се в землището на село Гиген, община Гулянци, област Плевен, обозначен по скица №К01706/13.01.2015г. издадена от Общинска Служба Земеделие гр.Гулянци, като СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ № 03 /нула три/ с площ от 542,00 кв.м. /петстотин четиридесет и два квадратни метра/, построен върху държавна земя, с площ на имота 11,524 дка /единадесет декара петстотин двадесет и четири квадратни метра/, който имот е обозначен по придобивен нотариален акт като парцел 11 /единадесети/, в квартал 3 /три/, при съседи на имота: имот № 3010; имот № 3003; имот № 3002 и имот № 3001, а по скица №К01706/13.01.2015г., издадена от Общинска Служба Земеделие гр.Гулянци, като поземлен имот с номер 303011 / триста и три хиляди и единадесет/, собственост на ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД - МЗГ, в местността “ЛИВАДА”, с площ от 11,525 дка /единадесет декара и петстотин двадесет и пет квадратни метра/, с начин на трайно ползване - Стопански двор, при съседи на имота: имот № 000990 - Полски път на Община гр.Гулянци, Кметство с.Гиген; имот № 303010-Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 303003 - Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 303002 - Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 303001- Стопански двор на ДПФ-МЗГ. - при първоначална цена – 18 072 лева /осемнадесет хиляди седемдесет и два лева/ Тежести за имота: договорна ипотека в полза на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД, том 1, акт №46/2007г., подновяване том 1, акт 28/2017г.; възбрана том 1, акт №128/2014г., по ид №20147560400887 на ЧСИ Цв.Найденов, в полза на Община Гулянци; възбрана том 1, акт №3/2015г., в полза на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър с Изх.№2/16.01.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в с.Гиген. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150402048/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 04.10.2018 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 12.07.2018г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4309
  • Продажба на МПС: 181
  • Продажба на имущество: 220