Многостаен апартамент

Начална цена: 87200.00 лв. Покажи в EUR

72 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 16.07.2018 до 16.08.2018
Обявяване на: 17.08.2018 09:00
Публикувана на: 12.07.2018 16:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440400168 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния делбен недвижим имот, описан с протокол от 04.06.2018 г., собственост на съделителите Милен Димитров Йорданов, Соня Николова Йорданова и Нели Славомирова Минева, а именно: АПАРТАМЕНТ № 63, находящ се в гр. София, ж.к. Левски В, бл. 13, вх. Г, ет. 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.619.54.2.65 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РС-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.619.54, с предназначение на самостоятелния обект жилище, апартамент, брой нива на обекта 1, състоящ се от една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 71,79 кв.м. и 4,053 % ид.част от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, при съседи на жилището: от изток - стълбище, от запад - разделна стена, вход Д, от север - фасада, от юг - фасада, ведно с прилежащото към имота избено помещение № 2 с площ 3,38 кв.м., при съседи от изток - коридор 1, от запад - коридор, от север - мазе 3, от юг - мазе 1, и при съседи по скица: на същия етаж: 68134.619.54.2.87, под обекта: няма, над обекта: 68134.619.54.2.68. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана № 225, том 15, дв. вх. рег. № 53215 от 17.08.2017 г. и Възбрана № 76, том 2, дв. вх. рег, № 2793 от 26.01.2017 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 87 200.00 лв. /осемдесет и седем хиляди и двеста лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 17.08.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 16.07.2018 г. и завършва на 16.08.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка на тел. 0700/ 20 844. За пазач на имота е определен Милен Димитров Йорданов. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка "Уникредит Булбанк" АД, IBAN: BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440400168. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 17.08.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 05.07.2018 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2927
  • Продажба на МПС: 172
  • Продажба на имущество: 319