Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Къща

Начална цена: 122720.00 лв. Покажи в EUR

963 кв.м., Априлци
гр. Априлци, ул. "Зора" № 22

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 11.09.2018 14:00
Публикувана на: 02.08.2018 13:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.512.187 / пет, две, две, едно, осем ,точка, пет, едно, две, тока, едно, осем, седем /, по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес в град Априлци, п.к. 5641, улица „Зора“ № 22 /двадесет и две/, с площ от 963 кв. м. /деветстотин шестдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план : 151 /сто петдесет и едно/, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 52218.512.137 /пет две две едно осем точка пет едно две точка едно три седем/, 52218.512.185 /пет две две едно осем точка пет едно две точка едно осем пет/, 52218.512.186 /пет две две едно осем точка пет едно две точка едно осем шест/, 52218.512.188 /пет две две едно осем точка пет едно две точка едно осем осем/, ведно с попадащите в имота: СГРАДА с идентификатор 52218.512.187.1 / пет две две едно осем, точка, пет едно две, точка, едно осем седем, точка, едно/ със застроена площ 24 кв. м. /двадесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначение: селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 52218.512.187.2 /пет две две едно осем, точка, пет едно две, точка, едно осем седем, точка, две/, със застроена площ от 49 кв. м. /четиридесет и девет квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 52218.512.187.3 /пет две две едно осем, точка, пет едно две, точка, едно осем седем, точка, три/, със застроена площ 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 52218.512.187.4 /пет две две едно осем, точка, пет едно две, точка, едно осем седем, точка, четири/, със застроена площ 19 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначение: хангар, депо, гараж; СГРАДА с идентификатор 52218.512.187.5 /пет две две едно осем, точка, пет едно две, точка, едно осем седем, точка, пет/, със застроена площ 90 кв. м. /деветдесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначение : жилищна сграда – еднофамилна, ведно с всички други подробно описани в Нотариален акт № 98, том II, дело № 364 от 2003 г. на РС Троян и Скица № 15-119396 от 14.03.2016 г. на СГКК – Ловеч.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №138/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Александър Петков, тел. 0879 071 603,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4069
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268