Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Двустаен апартамент

Начална цена: 28818.00 лв. Покажи в EUR

58 кв.м., ЛОВЕЧ
ж.к. "Младост", бл. 309, вх. Б, ет. 5, ап. 15

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 28.08.2018 до 28.09.2018
Обявяване на: 01.10.2018 14:00
Публикувана на: 02.08.2018 13:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.511.50.13.15 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет точка тринадесет точка петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед РД – 18 – 10/17.04.2007 г. на изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500 (пет хиляди и петстотин), жилищен комплекс „Младост“, блок 309 (триста и девет), вход „Б“, етаж 5 (пет), апартамент 15 (петнадесет), самостоятелният обект се намира в сграда № 13 (тринадесет), разположен в поземлен имот с идентификатор 43952.511.50 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ 58.41 (петдесет и осем цяло, четиридесет и една стотни) квадратни метра, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 43952.511.50.13.14 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет точка тринадесет точка четиринадесет), под обекта – 43952.511.50.13.12 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет точка тринадесет точка дванадесет), над обекта – 43952.511.50.13.18 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и единадесет точка петдесет точка тринадесет точка осемнадесет), стар идентификатор: няма, заедно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 (петнадесет), при граници и съседи: изток – Йордан Чолаков, запад – Людмил Димитров, север – коридор, юг – коридор, отгоре – апартаменти, заедно с 0.92255 % ( нула цяло, деветдесет и две хиляди двеста петдесет и пет стохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху урегулиран поземлен имот, съответстващ на парцел I (първи) в квартал 6 (шест) по действащия подробен устройствен план на град Ловеч.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1178/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Йордан Василев, тел. 0877 318 733,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4069
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268