Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Хотел

Начална цена: 423864.00 лв. Покажи в EUR

214 кв.м., Баните
ул. Възход № 5

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 25.08.2018 до 25.09.2018
Обявяване на: 26.09.2018 11:00
Публикувана на: 08.08.2018 09:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44402.500.393, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-20/20.04.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ съгласно кадастралната карта от 673 кв.м. (шестстотин седемдесет и три квадратни метра), с административен адрес: с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, ул. Възход № 5, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10м), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 44402.500.392, 44402.500.396, 44402.500.395, 44402.500.862, 44402.500.394, 44402.500.834, за който имот е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX, кв. 98 по плана на с. Баните-Оряховец, общ. Баните, обл. Смолян, утвърден със Заповед № РД-634/20.05.1986 г. на Председателя на Окръжен народен съвет (ОНС) – Смолян и изменен със Заповед № 237/24.10.2001 г. на Кмета на Община Баните и със Заповед № 70/13.02.2007 г. на Кмета на Община Баните, ВЕДНО с разположената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 44402.500.393.1 със застроена площ от 214 кв.м. (двеста и четиринадесет квадратни метра).

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268