Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Търговски имот

Начална цена: 126216.00 лв. Покажи в EUR

1023 кв.м., СМОЛЯН
гр. Смолян

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 17.08.2018 до 17.09.2018
Обявяване на: 18.09.2018 11:00
Публикувана на: 08.08.2018 12:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен № 67653.934.359 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, три, пет, девет) от кадастрален район 934 (девет, три, четири) по кадастралната карта на гр. Смолян, община гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, изменена със заповед № КД-14-21-22/20.01.2006 г. на Началник на СГКК – Смолян, с площ по кадастралната карта 1.023 декара (един декар и двадесет и три квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: територии заети от населени места, съгласно скица на СГКК-Смолян № 3505/03.04.2008 г., при граници на имота: имот № 934.360 (девет, три, четири, точка, три, шест, нула), имот с № 934.292 (девет, три, четири, точка, две, девет, две), имот с № 934.296 (девет, три, четири, точка, две, девет, шест), образуващ съгласно документа за собственост и долуописаното удостоверение УПИ - IV – търговски обект /четвърти/, в кв. 11 /единадесет/ по плана на гр. Смолян, и идентичен съгласно Удостоверение за идентичност № 660/21.04.2008 г., издадено от Дирекция „ТСУ“ към община Смолян, с УПИ – VI – търговски обект /четвърти/, с площ от 1046 кв. м. /хиляда и четиридесет и шест/, в кв. 11 /единадесет/ по плана на гр. Смолян, при граници: р. Черна, улична регулация и УПИ III – За монтажни ел. услуги /трети/, ВЕДНО с построената в имота масивна сграда с идентификационен № 67653.934.359.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, три, пет, десет, точка, едно) по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, със застроена площ по кадастралната карта от 185 кв. м. (сто осемдесет и пет), съгласно Скица на сграда на СГКК – Смолян № 447/29.01.2007 г., заверена на 03.04.2008 г., представляваща съгласно документа за собственост търговски обект „Снек-бар Селект“, състояща се от складови помещения на кота „-1.55“ (минус едно цяло и петдесет и пет) със застроена площ 51.3 кв. м. (петдесет и едно цяло и три) и на кота „0.00“ (нула) и кота +0.65 (плюс нула цяло шестдесет и пет) – търговски обект със застроена площ 206.91 кв. м. (двеста и шест цяло и деветдесет и един), съгласно Удостоверение по чл. 202 от ЗУТ № 661/21.04.2008 г., издадено от Дирекция „ТСУ“ към Община Смолян и документа за собственост.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268