Регистър на публичните продажби - КЧСИ

Земеделски имот

Начална цена: 32560.00 лв. Покажи в EUR

1831 кв.м., СМОЛЯН
гр. Смолян, местността "КЪШЛИТЕ"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 10.08.2018 до 10.09.2018
Обявяване на: 11.09.2018 09:00
Публикувана на: 08.08.2018 13:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.34.16 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, едно, шест/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община гр. Смолян, област с административен център гр. Смолян, утвърдена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по кадастралната карта от 1831 /хиляда осемстотин тридесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване - пасище, с трайно предназначение на територията - земеделска, при граници и съседи на имота съгласно скица на служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Смолян, АГКК, № 1488 от 23.02.2009 г.: имоти с № № 67653.34.45 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, четири, пет/, 67653.34.46 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, четири, шест/, 67653.34.20 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, две, нула/, 67653.34.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три, пет/, 67653.0.573 /шест, седем, шест, пет, три, точка, нула, точка, пет, седем, три/, представляващ съгласно документа за собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване „ПАСИЩЕ, МЕРА“, представляващ имот № 034016 /тридесет и четири хиляди и шестнадесет/ по картата на землището на гр. Смолян, община град Смолян, област с административен център гр. Смолян, с площ от 1.831 /един декар и осемстотин тридесет и един кв.м./, находящ се в местността „КЪШЛИТЕ“, VIII /осма категория/, при граници и съседи на имота по доказателствен акт: имот № 034028 /тридесет и четири хиляди и двадесет и осем/ - пасище, мера на ИПЗЖ - Филиал КОС - Смолян, № 000573 /петстотин седемдесет и три/ - полски път на община Смолян, имот № 034035 /тридесет и четири хиляди и тридесет и пет/ - ливада на държавен поземлен фонд, имот № 034020 /тридесет и четири хиляди и двадесет/ - пасище, мера на наследници на Анастас Димитров Иванов и имот № 034017 /тридесет и четири хиляди и седемнадесет/ - пасище, мера на наследници на Димитър Стайков Харбалиев.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4072
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 268